depa ขับเคลื่อนแผนพัฒนาอุตสาหกรรมดิจิทัล ยกระดับอุตสาหกรรมดิจิทัลไทย

สำนักงานส่งเสริมเศรษฐกิจดิจิทัล ขับเคลื่อนแผนพัฒนาอุตสาหกรรมดิจิทัล เน้นสร้างมาตรฐาน พัฒนาผู้ประกอบการ เตรียมความพร้อมบุคลากรรองรับการยกระดับอุตสาหกรรมดิจิทัลไทย

ดร.ณัฐพล นิมมานพัชรินทร์ ผู้อำนวยการสำนักงานส่งเสริมเศรษฐกิจดิจิทัล หรือ depa เปิดเผย ทิศทางการพัฒนาด้านอุตสาหกรรมดิจิทัลของประเทศไทยว่า ในปี 2560 มีความเติบโต ทั้งกลุ่มซอฟต์แวร์ที่มีมูลค่า 78,000 ล้านบาท เติบโตขึ้นจากปีก่อนหน้าเกือบร้อยละ 10 กลุ่มฮาร์ดแวร์ หรืออุปกรณ์อัจฉริยะมีมูลค่าเกือบ 300,000 ล้านบาท เติบโตที่ร้อยละ 3-5 สุดท้ายคือกลุ่มดิจิทัลเซอร์วิส เติบโตอยู่ที่ร้อยละ 6-7 ทั้งนี้อุตสาหกรรมดิจิทัลมีการแข่งขันสูงขึ้น เช่นกลุ่มซอฟต์แวร์ที่มีซอฟต์แวร์แพ็คเกจใหม่ๆ ขณะที่อุตสาหกรรมเอนิเมชั่นก็จะมีผู้เล่นใหม่ๆ เข้ามาในตลอด โดย depa มีแผนในการรองรับการเติบโตลดจุดอ่อนเพิ่มขีดความสามารถของอุตสาหกรรมดิจิทัลไทย ด้วยการสร้างมาตรฐานสินค้าและบริการดิจิทัลของไทย สร้างความเข้มแข็งในลักษณะกลุ่มอุตสาหกรรมของสตาร์ทอัพ เพื่อผลิตนวัตกรรมใหม่ สร้างบุคลากรที่พร้อมรองรับอุตสาหกรรมดิจิทัล และการแข่งขันกับสินค้าจากต่างประเทศได้ ให้ประเทศไทยเป็นศูนย์กลางของบริการดิจิทัล เช่น โครงการ ดิจิทัลพาร์ค

ผู้อำนวยการสำนักงานส่งเสริมเศรษฐกิจดิจิทัล หรือ depa กล่าวถึงการเปิดตัว depa pules ระบบฐานข้อมูล สถิติ และการวิจัยของอุตสาหกรรมดิจิทัลว่า จะเป็นเครื่องมือสำคัญให้ผู้ประกอบการ และผู้ที่เกี่ยวข้องกับอุตสาหกรรมดิจิทัล ใช้ติดตามสถานการณ์ ข้อมูลสำหรับการวางแผนตัดสินใจทางธุรกิจหรือใช้ในการยื่นขอมาตรการสนับสนุนทางธุรกิจหรือการจัดทำความร่วมมือจับคู่ธุรกิจต่างๆ ได้

*********************************

ขอบคุณแหล่งที่มา : สำนักข่าว กรมประชาสัมพันธ์