กรมควบคุมโรค ร่วมกับเครือข่าย ชวนประชาชนร่วมวิ่งออกกำลังกายตามโครงการ “ระบาดวิทยาพาวิ่ง” เชิดชูพระคุณครู เพื่อคนไทยสุขภาพดี

กรมควบคุมโรค กระทรวงสาธารณสุข โดยสำนักระบาดวิทยา ร่วมกับมูลนิธิสุชาติ เจตนเสน ชวนประชาชนร่วมวิ่งออกกำลังกายตามโครงการ “ระบาดวิทยาพาวิ่ง” Epidem run 2019 ครั้งที่ 1 เชิดชูพระคุณครู เพื่อคนไทยสุขภาพดี

วันที่ 24 กุมภาพันธ์ 2562 นายแพทย์สุวรรณชัย วัฒนายิ่งเจริญชัย อธิบดีกรมควบคุมโรค เป็นประธานเปิดกิจกรรมในครั้งนี้ กล่าวว่า ด้วยปัญหาสาธารณสุขของประชาชนไทยในปัจจุบัน พบสาเหตุการเสียชีวิตที่เกิดจากโรคไม่ติดต่อเป็นส่วนใหญ่ ซึ่งมีปัจจัยสำคัญจากการมีพฤติกรรมสุขภาพที่ไม่เหมาะสม หนึ่งในปัจจัยที่สำคัญประการหนึ่งคือ ขาดการออกกำลังกาย กรมควบคุมโรค โดยสำนักระบาดวิทยา และมูลนิธิสุชาติ เจตนเสน เป็นหน่วยงานและองค์กรที่มีบทบาทพัฒนาบุคลากรด้านระบาดวิทยา และพัฒนาระบบงานระบาดวิทยา เพื่อนำไปสู่การมีสุขภาพดีของประชาชน ได้จัดกิจกรรมระบาดวิทยาพาวิ่ง โดยมีวัตถุประสงค์ คือ 1. เพื่อสร้างกระแสการรักสุขภาพด้วยการวิ่ง และการออกกำลังกาย  2.เพื่อสร้างการมีส่วนร่วมของประชาชน และบุคลากรสาธารณสุข และ 3.เพื่อหารายได้สนับสนุนกิจกรรมมูลนิธิสุชาติ เจตนเสน ซึ่งเป็นการพัฒนาด้านระบาดวิทยาอันเป็นประโยชน์ต่อสาธารณะ

นอกจากนี้ การจัดกิจกรรมดังกล่าว เป็นการเชิดชูพระคุณครูด้านงานระบาดวิทยา ของอาจารย์ทั้งสามท่าน ที่พาไทยผ่านพ้นโรคเเละภัยสุขภาพ โดยในปี 2562 นี้ เป็นปีที่ครบรอบอายุ 90 ปี ของนายแพทย์สุชาติ เจตนเสน อายุครบ 85 ปี ของนายแพทย์ประยูร กุนาศล และนายแพทย์ธวัช จายนียโยธิน ซึ่งทั้งสามท่านเป็นผู้ก่อตั้งกองระบาดวิทยาร่วมกันมา

นายแพทย์เฉวตสรร นามวาท รักษาการผู้อำนวยการสำนักระบาดวิทยา กล่าวเสริมว่า การจัดกิจกรรมในครั้งนี้ มีผู้เข้าร่วมจำนวน 1,500 คน กิจกรรมภายในงานมีแสดงนิทรรศการระบาดวิทยาบูชาครู ซุ้มกิจกรรมโรคไม่ติดต่อ และการมอบรางวัล ได้แก่ ถ้วยรางวัลและเหรียญรางวัล สำหรับผู้ที่วิ่งเข้าเส้นชัย 5 อันดับแรก ทุกช่วงอายุ ถ้วยรางวัลนักวิ่งแฟนตาซี 10 รางวัล และของที่ระลึก โดยได้รับการสนับสนุนจาก กองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ (สสส.) บริษัท เบตาดีน จำกัด โรงภาพยนตร์เมเจอร์ซินีเพลกซ์ และห้างแว่นท็อปเจริญ สำหรับผู้ที่สนใจเข้าร่วมกิจกรรมระบาดวิทยาพาวิ่ง Epidem run ในครั้งต่อไป จะมีการจัดกิจกรรมต่อเนื่องทุกปีโดยกำหนด ครั้งต่อไปวันที่ 23 กุมภาพันธ์ 2563

**************************************************

ข้อมูลจาก : สำนักระบาดวิทยา / สำนักสื่อสารความเสี่ยงฯ กรมควบคุมโรค

โทรศัพท์ 0-2590-3859 / วันที่ 24 กุมภาพันธ์ 2562