อธิบดีกรมปศุสัตว์ ลงพื้นที่ตรวจติดตามงานจังหวัดกระบี่ โครงการกระบี่เมืองแพะ

วันศุกร์ที่22ก.พ.62 เวลา 13.30น. นายสัตวแพทย์สรวิศ  ธานีโต อธิบดีกรมปศุสัตว์ พร้อมด้วย นายพงษ์พันธ์ ธรรมมาปศุสัตว์จังหวัดกระบี่และคณะ ลงพื้นที่ตรวจติดตามงาน โครงการกระบี่เมืองแพะ ของคุณชวน ภูเก้าล้วน ประธานสภาการศึกษาจังหวัดกระบี่ เป็นผู้ริเริ่มโครงการได้ส่งเสริมให้เกษตรกรเลี้ยงแพะตามโครงการธนาคารแพะ เนื่องจากปัจจุบันราคาปาล์มน้ำมันและยางพาราตกต่ำ และจังหวัดกระบี่เป็นพื้นที่ ที่มีศักยภาพในการพัฒนาการผลิตและการตลาดสูง เพราะมีการรวมตัวกันของเครือข่ายกลุ่มเกษตรกรผู้เลี้ยงแพะ เป็นชมรมผู้เลี้ยงแพะจังหวัดกระบี่ ซึ่งเป็นองค์กรเครือข่ายที่มีความเข้มแข็ง และเชื่อว่าในอนาคต สามารถพัฒนาการเลี้ยงแพะของจังหวัดกระบี่ ให้มีคุณภาพตามหลักวิชาการ และจะมีการรวมตัวของกลุ่มเกษตรกรผู้เลี้ยงแพะจังหวัดกระบี่ ครอบคลุมทุกอำเภอในพื้นที่จังหวัดกระบี่

โดยทางสภาการศึกษาจังหวัดกระบี่ ได้ร่วมกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องในจังหวัดและมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย ในการพัฒนาการผลิตแพะของจังหวัดกระบี่ภายใต้คำกล่าวที่ว่า “กระบี่เมืองแพะ” ขณะนี้ มีพันธุ์แพะมอบให้แก่เกษตรกร ฟรี เพื่อให้เกษตรกรนำไปขยายพันธุ์ เพื่อส่งเสริมให้เกษตรกรเลี้ยงแพะมากขึ้น สามารถใช้เป็นอาหารในการบริโภคสำหรับคนทุกศาสนา สอดคล้องกับวิถีชีวิตท้องถิ่น และเป็นอาชีพเสริม สามารถสร้างรายได้ให้แก่เกษตรกรได้ แก้ปัญหาราคาผลผลิตปาล์มน้ำมันและยางพาราตกต่ำเป็นอย่างดี โดยตั้งเป้าไว้ อีก 10 ปี จังหวัดกระบี่จะมีแพะประมาณ 1 ล้านตัว

โดยมี วัตถุประสงค์ของโครงการ ดังนี้

– เพื่อพัฒนาเด็กกระบี่ตั้งแต่อยู่ในครรภ์มารดา โดยการรณรงค์ส่งเสริมให้คนในจังหวัดกระบี่หันมาบริโภคนมแพะซึ่งเป็นนมที่คุณภาพสูง

– เพื่อพัฒนาฐานการผลิตแพะนมในพื้นที่จังหวัดกระบี่ โดยการสนับสนุนให้ประชาชนในจังหวัดกระบี่ มีเพิ่มขนาดการเลี้ยงทั้งแพะนมและแพะเนื้อ มีให้องค์ความรู้ในเรื่องของการจัดการเลี้ยงดูให้ถูกสุขลักษณะ เพื่อสร้างความมั่นคงด้านอาหารให้เกิดขึ้นในพื้นที่จังหวัดกระบี่

ทั้งนี้อธิบดีกรมปศุสัตว์ได้ให้คำแนะนำในการส่งเสริมการเลี้ยงแพะให้กับศรีผ่องฟาร์มเพื่อให้มีการพัฒนาสู่ระดับมาตรฐานสากล และสามารถส่งเสริมอาชีพการเลี้ยงแพะให้มีความ ยั่งยืนต่อไป  ณ ศรีผ่องฟาร์ม จังหวัดกระบี่

—————————————————————–