อธิบดีฯประพิศ ลงพื้นที่ตรวจเยี่ยมและมอบนโยบายฯ สำนักงานชลประทานที่ 6

วันที่ 12 ธ.ค. 64 นายประพิศ จันทร์มา อธิบดีกรมชลประทาน พร้อมด้วยนายชุตินทร เพ็ชรไชย ผู้ทรงคุณวุฒิด้านวิศวกรรมโยธา (ด้านวางแผนและโครงการ) ลงพื้นที่ตรวจเยี่ยมการปฏิบัติงานของสำนักงานชลประทานที่ 6 จังหวัดขอนแก่น โดยมีนายเกียรติศักดิ์ หนูแก้ว ผู้อำนวยการสำนักงานชลประทานที่ 6 นายไชยวิชญ์ กัณหะยุวะ รองผู้อำนวยการสำนักงานชลประทานที่ 6 พร้อมด้วยเจ้าหน้าที่ เข้าร่วมประชุม ณ ห้องประชุมลำน้ำชี สำนักงานชลประทานที่ 6 อำเภอเมืองขอนแก่น

นายประพิศ จันทร์มา อธิบดีกรมชลประธาน เปิดเผยว่า การลงพื้นที่ในครั้งนี้ ได้กล่าวขอบคุณผู้บริหาร และเจ้าหน้าที่ของสำนักงานชลประทานที่ 6 ที่ได้ร่วมแรงร่วมใจกันปฏิบัติภารกิจอย่างหนักในช่วงอุทกภัยที่ผ่านมา เพื่อช่วยเหลือและบรรเทาความเดือดร้อนของพี่น้องประชาชน จนผ่านพ้นวิกฤตไปได้ด้วยดี และได้มอบนโยบายการบริหารจัดการน้ำในช่วงฤดูแล้งปี 2564/65 โดยเน้นย้ำให้เจ้าหน้าที่ทุกโครงการฯลงพื้นที่ไปสร้างกระบวนการมีส่วนร่วม สร้างการรับรู้ และความเข้าใจให้กับเกษตรกร รวมไปถึงพี่น้องประชาชนทุกภาคส่วน ควบคู่ไปกับการบริหารจัดการน้ำแบบประณีต เพื่อให้ปริมาณน้ำที่มีอยู่อย่างจำกัดเพียงพอใช้ตลอดฤดูแล้งนี้ ที่สำคัญให้นำบทเรียนจากเหตุการณ์ที่ผ่านมา พิจารณาบริหารจัดการเพื่อลดความเสี่ยงที่จะเกิดขึ้น โดยเฉพาะการตรวจสอบอาคารชลประทาน เครื่องจักร และเครื่องมือต่างๆ จะต้องอยู่ในสภาพพร้อมใช้งานได้ตลอดเวลา มีการกำจัดวัชพืช สิ่งกีดขวางทางน้ำที่เป็นอุปสรรคในการบริหารจัดการน้ำอย่างสม่ำเสมอ เพื่อให้การบริหารจัดการน้ำในช่วงฤดูแล้งเกิดประสิทธิภาพและประโยชน์สูงสุดต่อประชาชน