สสส. หนุนครู ศพด. เป็น ‘นักสื่อสารสุขภาวะ’ ใช้กระบวนการ ‘สื่อสร้างสรรค์’ ยกระดับคุณภาพเด็กปฐมวัยไทยต่อเนื่องเป็นปีที่ 5

สำนักงานกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ (สสส.) เปิดตัวโครงการ มหัศจรรย์สื่อสร้างสรรค์ในศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก ปี 5 จัดงานกิจกรรมอบรมเชิงปฏิบัติการปฐมนิเทศให้กับคุณครูตัวแทนศูนย์พัฒนาเด็กเล็กในโครงการจำนวน 100 ศูนย์ เพื่อหนุนเสริมศักยภาพครู ศพด. สู่การเป็นนักสื่อสารสุขภาวะ ใช้กระบวนการสื่อสร้างสรรค์ภายใต้แนวคิด 3 ดี ‘สื่อดี พื้นที่ดี ภูมิดี’ พัฒนาคุณภาพเด็กปฐมวัยไทยให้มีสุขภาวะที่ดีในทุกมิติ ทั้งกาย จิต สังคม ปัญญา

อาจารย์มัทนา ถนอมพันธุ์ หอมลออ ประธานกรรมการกำกับทิศ แผนระบบสื่อและวิถีสุขภาวะทางปัญญา สำนักงานกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ (สสส.) ร่วมเป็นประธานในการเปิดงานปฐมนิเทศครั้งนี้ กล่าวว่า “ปัจจุบันสื่อส่งผลกระทบมากมายต่อชีวิตและสังคม ไม่เว้นแม้กระทั่งในเด็กปฐมวัย แผนระบบสื่อและวิถีสุขภาวะทางปัญญา สสส. ตระหนักถึงความสำคัญของช่วงปฐมวัยในการเริ่มต้นพัฒนาทักษะชีวิต และบทบาทของครูศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก (ศพด.) ในฐานะผู้มีส่วนสำคัญอย่างยิ่งในการพัฒนาเด็กปฐมวัย จึงได้หนุนเสริมพัฒนาศักยภาพครู ศพด. สู่การพัฒนาเด็กปฐมวัย ด้วยโครงการมหัศจรรย์สื่อสร้างสรรค์ในศูนย์พัฒนาเด็กเล็กอย่างต่อเนื่องจนถึงปีนี้เป็นปีที่ 5 แล้ว โครงการนี้ถือเป็นการรวมพลังของศูนย์พัฒนาเด็กเล็กทั่วประเทศ  ในการร่วมกันสร้างกระบวนการเรียนรู้ผ่าน “สื่อสร้างสุขภาวะ” ภายใต้ยุทธศาสตร์ 3 ดี สื่อดี พื้นที่ดี ภูมิดี เพื่อเป็นส่วนหนึ่งในการปลูกฝัง หล่อหลอม สร้างภูมิคุ้มกันให้เด็ก ๆ มีทักษะชีวิตที่ดี เติบโตอย่างมีสุขภาวะดีครบทุกด้านและเป็นพลเมืองดีของสังคมต่อไป”

ด้านนางสาวสายใจ  คงทน หัวหน้าโครงการพัฒนาศักยภาพ โครงการมหัศจรรย์สื่อสร้างสรรค์ในศูนย์พัฒนาเด็ก กล่าวเสริมถึงความสำเร็จของโครงการที่ผ่านมาว่า “จากการดำเนินงานอย่างต่อเนื่อง ปัจจุบันโครงการมหัศจรรย์สื่อสร้างสรรค์ในศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก มีศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเข้าร่วมโครงการ 708 ศูนย์ จาก 65 จังหวัด ทั่วประเทศไทย มีครูและเด็กเข้าร่วมโครงการกว่า 30,000 คน จากผลการประเมินพัฒนาการของเด็กที่เข้าร่วมโครงการฯ ในปี 2560 – 2561 จำนวน 100 ศูนย์  พบว่ามีความโดดเด่นในเรื่องของ ทักษะด้านความสัมพันธ์ และการรู้จักแบ่งปัน ซึ่งเป็นเรื่องของการสร้างสัมพันธภาพที่ดีกับผู้อื่น ความร่วมมือและทำกิจกรรมร่วมกับเพื่อนได้อย่างมีความสุข และหลังจากเข้าร่วมโครงการฯ เด็ก ๆ มีสัดส่วนของพฤติกรรมผู้ปฏิบัติได้ดี  ร้อยละ 72.56  โดยมีพฤติกรรมเปลี่ยนแปลง ร้อยละ 32.69 เมื่อเปรียบเทียบกับก่อนเข้าร่วมกิจกรรม ทั้งนี้นอกจากเด็กๆ จะมีพัฒนาการที่ดีแล้ว ครูผู้เข้าร่วมโครงการก็ได้พัฒนาศักยภาพเช่นเดียวกัน เนื่องจากกิจกรรมเหล่านี้ส่งเสริมให้ครูได้ทดลองออกแบบกระบวนการเรียนรู้ เพื่อส่งเสริมพัฒนาการของเด็กในรูปแบบของการจัดพื้นที่ การจัดกิจกรรม และการสร้างสื่อสร้างสรรค์ ซึ่งนับว่าเป็นจุดเปลี่ยนอันสำคัญของโครงการที่เข้าไปติดอาวุธทางปัญญาให้กับคณะครูปฐมวัยอีกด้วย”

ในส่วนของคุณครูมณฑ์ณภัค นุผัด คุณครูตัวแทนจาก ศพด.บ้านใหม่สามัคคี จ.น่าน ซึ่งเป็น 1 ใน 100 ศพด. ที่เข้าร่วมโครงการมหัศจรรย์สื่อสร้างสรรค์ในศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก ปี 5 ได้กล่าวถึงความรู้สึกในการเข้าร่วมโครงการครั้งนี้ว่า “รู้จักโครงการนี้เนื่องจากมีรุ่นพี่ที่เคยเข้าร่วมโครงการในปีที่ 4 แนะนำ พออ่านรายละเอียดโครงการก็รู้สึกสนใจ เนื่องจาก ศพด. ของเรามีเด็กพิเศษค่อนข้างเยอะ เรามีของเล่นสำหรับสร้างพัฒนาการต่าง ๆ ให้เด็กค่อนข้างน้อย พอได้รับคัดเลือกเข้าร่วมโครงการก็รู้สึกดีใจมาก อยากมาเพิ่มพูนความรู้กับ สสส. การอบรมครั้งนี้จะตั้งใจเก็บเกี่ยวความรู้ให้มากที่สุด เพื่อนำไปพัฒนาให้เด็กใน ศพด. ของเรามีความรู้และมีความสุข ให้เด็กเกิดความรู้สึกว่าโรงเรียนเป็นเหมือนบ้าน มีความอบอุ่น และอยากมาโรงเรียนทุกวัน”

———————————————————