“อธิรัฐ ขอบคุณทุกฝ่ายร่วมผลักดันให้ประเทศไทยได้รับเลือกให้ดำรงตำแหน่งคณะมนตรี IMO ต่อเนื่องเป็นสมัยที่ 9”

นายอธิรัฐ รัตนเศรษฐ รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงคมนาคม เปิดเผยว่าเมื่อวันที่ 10 ธันวาคม 2564 ที่ประชุมสมัชชา สมัยสามัญ ครั้งที่ 32 ขององค์การทางทะเลระหว่างประเทศ (International Maritime Organization : IMO) ได้เลือกตั้งคณะมนตรี IMO วาระปี พ.ศ.2565-2566 ที่สำนักงานใหญ่ IMO ณ กรุงลอนดอน สหราชอาณาจักร ซึ่งประเทศไทยได้รับเลือกจากประเทศสมาชิกให้ดำรงตำแหน่งคณะมนตรี IMO กลุ่ม C ด้วยคะแนนเสียง 107 เสียง เป็นอันดับที่ 19 ของประเทศที่ได้รับเลือกตั้งทั้งหมด 20 ประเทศ จากรัฐสมาชิกที่มีสิทธิ์ลงคะแนนเสียงทั้งหมด 160 ประเทศ ส่งผลให้ไทยได้ดำรงตำแหน่งต่อเนื่องเป็นวาระที่ 9 สำหรับประโยชน์ที่ประเทศไทยจะได้รับ นอกจากเข้าไปทำหน้าที่ตรวจสอบ กำกับดูแล และติดตามงานของ IMO แล้วยังมีส่วนในการกำหนดมาตรฐานและแนวปฏิบัติเพื่อความปลอดภัยในการเดินเรือ คนประจำเรือ และการคุ้มครองสิ่งแวดล้อมทางทะเล รวมถึงการสร้างความร่วมมือทางวิชาการระหว่างประเทศสมาชิก และในโอกาสนี้ผมต้องขอขอบคุณทุกๆฝ่าย ได้ร่วมมือกันผลักดันจนประเทศสมาชิกให้ความเชื่อมั่นและไว้วางใจเลือกประเทศไทยเป็นสมาชิกคณะมนตรี IMO อีกสมัย