จังหวัดพระนครศรีอยุธยา บูรณาการออกตรวจสถานประกอบการกลุ่มเสี่ยงตามแผนปฏิบัติการป้องกันการบังคับใช้แรงงานหรือบริการ และการค้ามนุษย์ด้านแรงงาน

วันที่ 9 ธันวาคม 64 เวลา 09.00 น. นางสาวรัตนา ทองกลับ แรงงานจังหวัดพระนครศรีอยุธยา มอบหมายให้ นางสาวธารินี ทิพยรัตน์ นักวิชาการแรงงานชำนาญการ และนายสรวิศ สิงห์ท้วม นักวิชาการแรงงาน ออกตรวจบูรณาการสถานประกอบการกลุ่มเสี่ยงตามแผนปฏิบัติการป้องกันการบังคับใช้แรงงานหรือบริการ และการค้ามนุษย์ด้านแรงงาน จังหวัดพระนครศรีอยุธยา ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 ในนามศูนย์ปฏิบัติการป้องกันการค้ามนุษย์ด้านแรงงานจังหวัดพระนครศรีอยุธยา ร่วมกับเจ้าหน้าที่ของสำนักงานจัดหางานจังหวัด สถาบันพัฒนาฝีมือแรงงาน 15 พระนครศรีอยุธยา สำนักงานสวัสดิการและคุ้มครองแรงงานจังหวัด สำนักงานประกันสังคมจังหวัด ศูนย์ความปลอดภัยในการทำงานเขต 1 สำนักงานตรวจคนเข้าเมืองจังหวัด และ กอ.รมน.จังหวัดพระนครศรีอยุธยา ในพื้นที่อำเภอผักไห่ จำนวนทั้งสิ้น 5 แห่ง ได้แก่ กิจการฟาร์มไก่ จำนวน 1 แห่ง กิจการจำหน่ายทราย จำนวน 1 แห่ง กิจการผลิตและจำหน่ายเฟอร์นิเจอร์ จำนวน 2 แห่ง และกิจการก่อสร้าง จำนวน 1 แห่ง

ผลการตรวจพบว่า สถานประกอบการทั้ง 5 แห่ง มีลูกจ้างทั้งสิ้น จำนวน 127 คน เป็นคนไทย 100 คน เป็นแรงงานต่างด้าว 27 คน (เมียนมา 18 คน กัมพูชา 5 คน คนพื้นที่สูง 4 คน) ไม่พบการกระทำความผิดฐานการค้ามนุษย์ด้านแรงงาน การใช้แรงงานเด็ก แรงงานบังคับ และแรงงานต่างด้าวผิดกฎหมาย แต่พบว่า นายจ้างไม่ปฏิบัติตามพระราชบัญญัติประกันสังคม พ.ศ. 2533 จำนวน 2 แห่ง ทั้งนี้ เจ้าหน้าที่ได้แจ้งให้นายจ้างดำเนินการให้ถูกต้องตามกฎหมายที่เกี่ยวข้อง พร้อมทั้งแนะนำภารกิจของแต่ละหน่วยงาน แนวทางในการป้องกันการค้ามนุษย์ด้านแรงงานและการเน้นย้ำการจัดให้มีมาตรการป้องกันการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (โควิด-19) อย่างเคร่งครัดทั้ง 5 แห่ง

ข่าว :สำนักงานประชาสัมพันธ์จังหวัดพระนครศรีอยุธยา