การเคหะแห่งชาติ รับมอบเมล็ดพืชพันธุ์ผักสวนครัวจาก รมว.กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ จำนวน 1,200 ชุด

เมื่อวันที่ 9 ธันวาคม 2564 นายทวีพงษ์ วิชัยดิษฐ ผู้ว่าการการเคหะแห่งชาติ รับมอบเมล็ดพืชพันธุ์ผักสวนครัว จาก ดร.เฉลิมชัย ศรีอ่อน รัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ จำนวน 1,200 ชุด แต่ละชุดประกอบด้วยเมล็ดพันธุ์พืช 5 ชนิด ได้แก่ แตงกวา มะเขือเปราะ กระเพรา พริกขี้หนู และถั่วฝักยาว เพื่อนำไปแจกจ่ายให้กับผู้อยู่อาศัยในชุมชนของการเคหะแห่งชาติ ตามโครงการพัฒนาเกษตรกรรมยั่งยืนในเมือง

ซึ่งการเคหะแห่งชาติร่วมเป็นคณะกรรมการบริหารโครงการพัฒนาเกษตรกรรมยั่งยืน เป็นความร่วมมือระหว่างการเคหะแห่งชาติกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ และหน่วยงานภาครัฐ และเอกชนอื่นๆ เพื่อผลิตอาหารที่มั่นคง ปลอดภัย พัฒนาตลาดสีเขียว รวมถึงเป็นการสร้างรายได้ให้ชุมชนอีกด้วย ทั้งนี้โครงการพัฒนาเกษตรกรรมยั่งยืนสอดคล้อง 4 มิติ ในการพัฒนาชุมชนต้นแบบสู่การพัฒนาที่ยั่งยืน (Smart Sustainable Community) ดังนี้

1. มิติสิ่งแวดล้อม คือการเพิ่มพื้นที่สีเขียวให้กับชุมชน/เพิ่มอากาศที่ดีในชุมชน ใช้พื้นที่ในชุมชนให้เกิดประโยชน์

2. มิติเศรษฐกิจ คือ นำผลผลิตที่ได้จากการปลูกพืชผักมาจำหน่าย เกิดรายได้สู่ครัวเรือน สู่ชุมชน /ลดค่าใช้จ่ายในครัวเรือน

3. มิติการมีส่วนร่วม คือ เกิดความร่วมมือ ร่วมแรง ร่วมใจ ในการทำกิจกรรมร่วมกันของคนในครัวเรือน /ชุมชน สร้างความสามัคคีกลมเกลียวในชุมชน

4. มิติสุขภาพ คือ ผู้อยู่อาศัยในชุมชนได้บริโภคผลิตผลที่ดี มีประโยชน์ ปลอดสารพิษ รวมถึงการทำกิจกรรมการปลูกผักเสมือนเป็นการออกกำลังกายอีกวิธีหนึ่งด้วย