พก. ประกาศเจตจำนงต้านทุจริต “DEP Zero Tolerance” วันต่อต้านคอร์รัปชันสากล พร้อมจัดกิจกรรม “รักษ์บ้านเกิด Love เมืองนอน ออนซอน พก.” สร้างสังคมเอื้อเฟื้อ ส่งเสริมวัฒนธรรมองค์กรที่ดี

วันที่ 9 ธ.ค. 64 เวลา 16.00 น. ที่ บริเวณด้านหน้าอาคาร 60 ปี บ้านราชวิถี กรมประชาสงเคราะห์ กรุงเทพฯ นางสาวสราญภัทร อนุมัติราชกิจ อธิบดีกรมส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการ เป็นประธานในพิธีแสดงเจตจำนง “พก. ไม่ทนต่อการทุจริต” (DEP Zero Tolerance) เนื่องในวันต่อต้านคอร์รัปชันสากล 9 ธันวาคม 2564 เพื่อแสดงถึงพลังความร่วมมือร่วมใจกันในการสร้างสังคม พก. ให้เป็นสังคมที่โปร่งใส องค์กรธรรมาภิบาล ที่ไม่ยอมรับ ไม่ทน ไม่เพิกเฉย และไม่กระทำการทุจริตในทุกรูปแบบ รวมทั้งเป็นการแสดงถึงเจตนารมณ์ที่แน่วแน่จริงจังในการต่อต้านการทุจริตคอร์รัปชันตามนโยบายของกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ (พม.) โดยกรมส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการ (พก.) พร้อมกับเปิดกิจกรรม “รักษ์บ้านเกิด Love เมืองนอน ออนซอน พก.” ซึ่งมีคณะผู้บริหาร พก. ข้าราชการ และเจ้าหน้าที่ พก. เข้าร่วมงาน

นางสาวสราญภัทร กล่าวว่า การจัดงานครั้งนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อให้ผู้บริหาร ข้าราชการ และเจ้าหน้าที่ พก. ได้ร่วมสร้างจิตสำนึก และมีส่วนร่วมในการป้องกันและต่อต้านการทุจริต มุ่งมั่นที่จะปฏิบัติงานตามภารกิจด้วยหลักธรรมาภิบาลในด้านต่างๆ ดังนี้

1) ความโปร่งใส โดยการเปิดเผยข้อมูลข่าวสารอย่างตรงไปตรงมา ไม่ปิดบังหรือบิดเบือนข้อมูล

2) ความพร้อมรับผิด โดยรับฟังเสียงสะท้อนหรือข้อร้องเรียนจากผู้ใช้บริการ ผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย หรือสาธารณชน และพร้อมที่จะถูกตรวจสอบและรับผิดชอบในผลการปฏิบัติงาน

3) ด้านความปลอดจากการทุจริตในการปฏิบัติงาน โดยไม่เรียกรับสินบนหรือรับทรัพย์สินหรือประโยชน์จากผู้อื่น โดยอาศัยอำนาจหน้าที่ในการเอื้อประโยชน์ต่อตนเองหรือผู้อื่น หรือแสวงหาประโยชน์ร่วมกัน

4) ด้านวัฒนธรรมคุณธรรมในองค์กร โดยยึดมั่นและปลูกฝังค่านิยมด้านคุณธรรม จริยธรรม ความซื่อสัตย์สุจริต ความถูกต้อง จิตสำนึกสาธารณะ และทัศนคติต่อต้านการทุจริต ไม่ยอมรับและไม่ทนต่อพฤติกรรมการทุจริตทุกประเภท

5) ด้านคุณธรรมการทำงานในหน่วยงาน โดยมุ่งมั่นปฏิบัติงานให้เป็นไปตามนโยบาย กฎ ระเบียบ คู่มือ และมาตรฐานการปฏิบัติงานอย่างเคร่งครัดและมุ่งมั่นบริหารงบประมาณตามภารกิจอย่างคุ้มค่าเพื่อก่อให้เกิดประโยชน์อย่างสูงสุด

ทั้งนี้ พก. มีแนวนโยบายในการต่อต้านการทุจริตคอร์รัปชัน ที่บุคลากรทุกระดับทั่วทั้งองค์กรยอมรับร่วมกัน คือ “3 Nos Policy” ได้แก่

1) No Corruption ไม่เข้าไปเกี่ยวข้องกับการทุจริตในทุกสถานการณ์/ ไม่ยอมให้คอร์รัปชันเกิดขึ้นในองค์กร

2) No Quiet ไม่เพิกเฉย ไม่ทนต่อการทุจริตทุกรูปแบบ

3) No Gift บุคลากรไม่รับผลประโยชน์อื่นใดอันมิชอบทั้งในรูปแบบที่เป็นตัวเงินและไม่ใช่ตัวเงิน

นอกจากนี้ พก. ได้จัดกิจกรรม “รักษ์บ้านเกิด Love เมืองนอน ออนซอน พก.” เพื่อกระตุ้นเตือนให้บุคลากรของ พก. มีความเป็นน้ำหนึ่งใจเดียวกัน เอื้อเฟื้อแบ่งปันกัน เป็นการส่งเสริมวัฒนธรรมองค์กรที่ดีที่ควรมีในทุกองค์กร โดยให้หน่วยงานในสังกัด ทำกิจกรรมตามบริบทของหน่วยงาน ด้วยความซื่อสัตย์ สุจริต จิตอาสา และใช้หลักเศรษฐกิจพอเพียง เป็นแนวทางในการดำเนินชีวิต เพื่อให้การบริการที่มีประสิทธิภาพและเกิดประโยชน์สูงสุดสู่ประชาชนต่อไป