กสร. อนุมัติเงินกู้ 13 ล้าน ลดภาระหนี้ลูกจ้าง

กรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงาน อนุมัติให้สหกรณ์เครดิตยูเนี่ยน อีซูซุเอ็นยิ่น 13 ล้านบาทแก้ปัญหาหนี้นอกระบบให้ลูกจ้าง พร้อมเผย 5 เดือนแรกงบ 62 ปล่อยกู้ให้สหกรณ์ออมทรัพย์ในสถานประกอบกิจการแล้ว 34 ล้านบาท ลูกจ้างได้ประโยชน์กว่า 1,705 คน

นายวิวัฒน์ ตังหงส์ อธิบดีกรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงาน (กสร.) เปิดเผยว่า คณะกรรมการบริหารกองทุนเพื่อผู้ใช้แรงงานได้มีมติอนุมัติเงินกู้กองทุนเพื่อผู้ใช้แรงงาน จำนวน 13 ล้านบาท ให้แก่สหกรณ์เครดิตยูเนี่ยน อีซูซุเอ็นยิ่น (ประเทศไทย) จำกัด ตั้งอยู่ในนิคมอุตสาหกรรมลาดกระบัง เพื่อให้สหกรณ์เป็นทุนหมุนเวียนเสริมสภาพคล่องและเป็นสินเชื่อให้ลูกจ้างที่เป็นสมาชิกได้กู้ยืมเพื่อนำไปลดภาระหนี้สิน และค่าใช้จ่ายในครอบครัว ซึ่งสหกรณ์ดังกล่าวเคยได้รับการอนุมัติเงินกู้มาแล้ว 2 ครั้ง ก่อให้เกิดประโยชน์แก่ลูกจ้างแล้ว 1,381 คน สำหรับเงินกู้ครั้งนี้คาดว่าจะเกิดประโยชน์แก่ลูกจ้างที่เป็นสมาชิกสหกรณ์อีก 657 คน ทั้งนี้ ในปีงบประมาณ 2562 (ตุลาคม 61 ถึงปัจจุบัน) กสร. ได้อนุมัติเงินกู้ให้สหกรณ์ออมทรัพย์ในสถานประกอบกิจการไปแล้ว 5 แห่ง เป็นเงิน 34,500,000 บาท ลูกจ้างได้รับประโยชน์ 1,705 คน

นายวิวัฒน์ กล่าวต่อไปว่า กองทุนเพื่อผู้ใช้แรงงาน มีวัตถุประสงค์หลักในการส่งเสริมการออมทรัพย์ สนับสนุนการปลดเปลื้องหนี้นอกระบบของผู้ใช้แรงงานโดยให้กู้ในอัตราดอกเบี้ยต่ำผ่านสหกรณ์ออมทรัพย์และสหกรณ์เครดิตยูเนี่ยนในสถานประกอบกิจการและรัฐวิสาหกิจ เพื่อให้ลูกจ้างได้มีคุณภาพชีวิตของตนเองและครอบครัวที่ดียิ่งขึ้น จึงขอเชิญชวนให้สถานประกอบกิจการจัดตั้งสหกรณ์ออมทรัพย์เพื่อเป็นสวัสดิการให้แก่ลูกจ้าง และหากสหกรณ์ออมทรัพย์ในสถานประกอบกิจการและรัฐวิสาหกิจใดสนใจกู้เงินกองทุนเพื่อผู้ใช้แรงงาน สามารถสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ กองสวัสดิการแรงงาน กลุ่มงานกองทุนเพื่อผู้ใช้แรงงาน โทรศัพท์ 0 2248 6684 หรือ 0 2246 0383

—————————————————————————