#กจญ.บขส. ลงพื้นที่ สถานีเดินรถพิษณุโลก นำร่องตั้งศูนย์กระจายสินค้าข้ามภาค หวังช่วยส่งเสริมการค้า การลงทุน และอำนวยความสะดวกให้ผู้ใช้บริการรับ-ส่งพัสดุภัณฑ์#

ดร.สัญลักข์ ปัญวัฒนลิขิต กรรมการผู้จัดการใหญ่ บริษัท ขนส่ง จำกัด (บขส.) เปิดเผยถึงความคืบหน้าในการเตรียมความพร้อมจัดตั้งศูนย์กระจายสินค้าข้ามภาคว่า ในวันนี้ (9 ธ.ค. 64) ได้ลงพื้นที่สถานีเดินรถพิษณุโลก ร่วมกับนายมาโนช สายชูโต รองกรรมการผู้จัดการใหญ่ฝ่ายธุรกิจเดินรถ และผู้บริหารกองส่งเสริมธุรกิจเดินรถ ซึ่งดูแลงานรับ-ส่งพัสดุภัณฑ์ เพื่อหารือถึงแนวทางในการพัฒนาสถานีเดินรถในต่างจังหวัดให้เป็น “ศูนย์กระจายสินค้าข้ามภาค” เพื่อเพิ่มช่องทางการเข้าถึงบริการ และเพิ่มการอำนวยความสะดวกให้สามารถรับฝากส่งพัสดุภัณฑ์แบบข้ามภาคได้ ซึ่งจากการสำรวจพื้นที่พบว่า สถานีเดินรถพิษณุโลก มีพื้นที่เหมาะสม สามารถจัดตั้งศูนย์กระจายสินค้าข้ามภาคได้ จึงได้มอบหมายให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องดำเนินการในขั้นตอนต่อไป

กรรมการผู้จัดการใหญ่ บขส. กล่าวเพิ่มเติมว่า บขส. มีแนวทางการพัฒนาสถานีเดินรถของบริษัทฯ ซึ่งมีอยู่ครอบคลุมทั่วประเทศกว่า 94 แห่ง ให้เป็นศูนย์รับ-ส่งพัสดุภัณฑ์หรือกระจายไปยังส่วนภูมิภาคต่างๆในลักษณะข้ามภาคโดยที่ไม่ต้องขนส่งสินค้าและพัสดุภัณฑ์เข้ามายังศูนย์รับส่งพัสดุภัณฑ์ในกรุงเทพมหานคร โดยใช้สถานีเดินรถที่มีศักยภาพเป็นศูนย์กลางหรือ Hub ในการกระจายพัสดุภัณฑ์ เพื่อทำการขนส่งจากสถานีเดินรถไปกับรถโดยสารประจำทางหมวด 2 หมวด 3 หรือหมวด 4 ไปยังจังหวัดต่างๆ ทั้งในส่วนภูมิภาคเดียวกันและต่างภูมิภาค ทั้งนี้ได้พิจารณาคัดเลือกสถานีเดินรถนำร่อง 4 แห่ง ในการเป็นศูนย์รับส่งพัสดุภัณฑ์ข้ามภาค คือพิษณุโลก นครสวรรค์ ขอนแก่น และนครราชสีมา เนื่องจากมีเส้นทางเชื่อมต่อเมืองสำคัญในกลุ่มประเทศลุ่มแม่น้ำโขง หรือระเบียงเศรษฐกิจอนุภูมิภาคลุ่มแม่น้ำโขง ซึ่งจะช่วยส่งเสริมการขยายตัวด้านอุตสาหกรรม การเกษตร การค้า การลงทุนและบริการ รวมทั้งเส้นทางคมนาคมขนส่งทางถนน สามารถใช้เป็นเส้นทางกระจายสินค้า สำเลียงวัตถุดิบ และส่งเสริมตลาดท่องเที่ยวในภูมิภาคได้

/////////////////////////////////////////////////////////////////////