พม.ปลูกจิตสำนึกให้เด็กและเยาวชนในสถานสงเคราะห์มีความรักสามัคคี รักชาติ ศาสนา และพระมหากษัตริย์

Featured Video Play Icon

จากสภาพสังคมที่เปลี่ยนแปลงไปอย่างรวดเร็ว การพัฒนาทางเทคโนโลยี ที่มีผลต่อวิถีการดำรงชีวิต และพฤติกรรมของคนในทุกสังคม ทุกเพศ ทุกวัย ทำให้ปัญหาด้านสังคมยังคงเกิดขึ้นอย่างต่อเนื่อง ปัญหาเด็กกำพร้า เด็กถูกทอดทิ้ง และปัญหาเด็กที่ได้รับการเลี้ยงดูอย่างไม่เหมาะสม ยังคงมีอยู่ในสังคมไทย

สถานสงเคราะห์ จึงมีบทบาทเป็นเสมือนบ้าน เพื่อเป็นการอุปการะเลี้ยงดูแก่เด็กเหล่านี้ ให้เติบโตได้อย่างมีคุณภาพ และเป็นกำลังสำคัญของประเทศชาติ…ต่อไป

ด้วยวิสัยทัศน์  “เด็กและเยาวชนมีความเป็นพลเมือง เก่ง  ดี  มีสุข และสร้างสรรค์” ของกรมกิจการเด็กและเยาวชน พร้อมมุ่งมั่นทำภารกิจในการส่งเสริม และพัฒนาศักยภาพของเด็กและเยาวชน การคุ้มครองและพิทักษ์สิทธิเด็กและเยาวชน การส่งเสริมสวัสดิการเด็กและครอบครัว โดยการกําหนดนโยบาย มาตรการ กลไก ส่งเสริมและสนับสนุนภาครัฐและภาคเอกชน ติดตามและประเมินผลการดําเนินการ ตามนโยบายและมาตรการที่กําหนด เพื่อให้เด็กและเยาวชน มีคุณภาพชีวิตที่ดีและมีความมั่นคงในการดํารงชีวิต

กรมกิจการเด็กและเยาวชน ได้ขานรับนโยบายจากท่านจุติ ไกรฤกษ์ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ ที่มีนโยบายให้เด็กและเยาวชนฝึกร้องเพลง เพื่อเป็นการปลูกฝังให้เด็กและเยาวชนมีความรักสามัคคี รักชาติ ศาสนา และพระมหากษัตริย์ จำนวน 4 เพลง ประกอบด้วย เพลงชาติไทย เพลงสรรเสริญพระบารมี เพลงบ้านเกิดเมืองนอน และเพลงคิดดีทำดี

“เด็กในวันนี้คือผู้ใหญ่ในวันหน้า” เด็กคืออนาคตของชาติ แต่เด็กและเยาวชนในวันนี้ จะไม่สามารถเป็นผู้ใหญ่ ที่เป็นอนาคตของชาติที่ดีได้ หากขาดการปลูกฝังจิตสำนึก และการอบรมสั่งสอนที่ดี

การวางรากฐานที่ดีให้กับเด็กและเยาวชน จึงถือเป็นบทบาทสำคัญ ในการผลักดันการพัฒนาคุณภาพของเด็กและเยาวชนไทย ที่ทุกฝ่ายควรร่วมมือกัน เพื่อให้เด็กและเยาวชน มีศักยภาพเป็นกำลังที่สำคัญในการพัฒนาประเทศต่อไป