กทม. เพิ่มความสะดวกชวนลงทะเบียนรับวัคซีนป้องกันโควิด-19 ผ่านแอป “QueQ”

(9 ธ.ค. 64) พล.ต.อ.อัศวิน ขวัญเมือง ผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานคร เปิดเผยว่า กรุงเทพมหานครได้ดำเนินการป้องกันการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (โควิด-19) อย่างต่อเนื่อง พร้อมทั้งเร่งลงพื้นที่และประชาสัมพันธ์ให้ประชาชน ที่ยังไม่ได้รับวัคซีนป้องกันโควิด-19 รีบเข้ารับวัคซีนให้ครบทุกคน เนื่องจากขณะนี้มีการพบเชื้อโควิด-19 สายพันธุ์ใหม่ คือ โอไมครอน (Omicron) กำลังระบาดในหลายประเทศ การรับวัคซีนโควิด-19 จะช่วยลดอาการไม่ให้รุนแรงหากมีการติดเชื้อเกิดขึ้นจึงเป็นสิ่งสำคัญที่ทุกคนควรเข้ารับวัคซีนโดยเร็ว ปัจจุบันกรุงเทพมหานครได้เร่งฉีดวัคซีนให้ประชาชนในพื้นที่กรุงเทพฯ อย่างต่อเนื่องทุกวัน ทั้งการจัดส่งเจ้าหน้าที่ชุด CCRT เดินเท้าเข้าไปให้บริการฉีดวัคซีนถึงบ้านหรือชุมชน การจัดรถบริการ ฉีดวัคซีนเคลื่อนที่ (BKK Mobile Vaccination Unit : BMV) ให้บริการในจุดต่างๆ ที่ประชาชนไม่สะดวกเดินทางมายังจุดบริการวัคซีน รวมถึงการเพิ่มความสะดวกในการลงทะเบียนขอรับวัคซีนป้องกันโควิด-19 ผ่านแอปพลิเคชัน “QueQ” เพื่อเข้ารับวัคซีนที่ศูนย์ฉีดวัคซีนป้องกันโรคโควิด-19 กรุงเทพมหานคร ณ อาคารกีฬาเวสน์ 2 ศูนย์เยาวชนกรุงเทพมหานคร (ไทย-ญี่ปุ่น) เขตดินแดง หรือโรงพยาบาลในสังกัดกรุงเทพมหานครทั้ง 11 แห่ง ซึ่งในอนาคตอยู่ระหว่างการเพิ่มจุดให้บริการวัคซีนเพิ่มเติมเพื่อให้ครอบคลุมและเข้าถึงประชาชนได้มากที่สุดด้วย

ปัจจุบันกรุงเทพมหานครได้ให้บริการวัคซีนป้องกันโควิด-19 แก่ประชาชนทุกกลุ่มทุกสัญชาติ ประกอบด้วย เข็มที่ 1 สำหรับผู้ที่ยังไม่เคยได้รับการฉีดวัคซีนป้องกันโรคโควิด-19 เข็มที่ 2 สำหรับผู้ที่ได้รับการฉีดวัคซีนป้องกันโควิด-19 ชนิดใดก็ตามมาแล้ว 1 เข็ม จะต้องเว้นระยะห่างระหว่างเข็ม ตามกำหนดของชนิดวัคซีนเข็มแรก และเข็มที่ 3 สำหรับผู้ที่ได้รับการฉีดวัคซีนป้องกันโควิด-19 ครบ 2 เข็ม ตามแนวทางที่กระทรวงสาธารณสุขกำหนด หรือตามที่ได้รับการจัดสรร รวมถึงเข็มกระตุ้นหลังติดเชื้อ สำหรับผู้ที่เคยติดเชื้อโควิด-19 และรักษาหายแล้ว 1 เดือนขึ้นไป

สำหรับช่องทางการรับวัคซีนมี 3 ช่องทาง ได้แก่ ช่องทางที่ 1 สำหรับประชาชนทั่วไป สามารถนัดหมายขอรับวัคซีนได้ทางแอปพลิเคชัน “QueQ” โดยมีขั้นตอนการลงทะเบียน ดังนี้

1. สแกนคิวอาร์โค้ด (QR Code) เพื่อดาวน์โหลดแอปพลิเคชัน “QueQ”

2. เข้าแอปพลิเคชัน “QueQ” เลือก “ศูนย์ฉีดวัคซีน กทม.”

3. เลือกสถานที่เข้ารับบริการ ได้แก่ ที่ประสงค์เข้ารับวัคซีน “กรุงเทพฯ เมืองยิ้ม ปลอดโรคโควิด19 อาคารกีฬาเวสน์ 2 ศูนย์เยาวชนกรุงเทพมหานคร (ไทย-ญี่ปุ่น) ดินแดง” หรือเลือกรับวัคซีน ที่โรงพยาบาลสังกัดกรุงเทพมหานคร 11 แห่ง ที่อยู่ใกล้บ้าน ได้แก่ โรงพยาบาลกลาง โรงพยาบาลตากสิน โรงพยาบาลเจริญกรุงประชารักษ์ โรงพยาบาลหลวงพ่อทวีศักดิ์ ชุตินฺธโร อุทิศ โรงพยาบาลเวชการุณย์รัศมิ์ โรงพยาบาลลาดกระบังกรุงเทพมหานคร โรงพยาบาลราชพิพัฒน์ โรงพยาบาลสิรินธร โรงพยาบาลผู้สูงอายุบางขุนเทียน โรงพยาบาลคลองสามวา และโรงพยาบาลบางนากรุงเทพมหานคร 4. กรอกเลขบัตรประชาชน/เลขหนังสือเดินทาง กดต่อไป และ 5. เลือกวันที่รับบริการ และเวลาที่ต้องการ กดยืนยัน ช่องทางที่ 2 เป็นการลงทะเบียนนัดหมายขอรับวัคซีนแบบองค์กรหรือกลุ่ม (Group vaccination) ที่มีจำนวนตั้งแต่ 10 คนขึ้นไป (เฉพาะศูนย์ฉีดวัคซีนป้องกันโรคโควิด-19 กรุงเทพมหานคร ณ อาคารกีฬาเวสน์ 2 ศูนย์เยาวชนกรุงเทพมหานคร (ไทย-ญี่ปุ่น) เขตดินแดง) โดยสแกนคิวอาร์โค้ด (QR Code) เพื่อลงทะเบียนออนไลน์ผ่าน GOOGLE FORM เช่น กลุ่มพนักงานจากร้านหรือผู้ประกอบการขนาดเล็ก กลุ่มคนงาน จากแคมป์ก่อสร้าง เป็นต้น และช่องทางที่ 3 การลงทะเบียนรับวัคซีน ณ จุดบริการวัคซีน (เฉพาะศูนย์ฉีดวัคซีนป้องกันโรคโควิด-19 กรุงเทพมหานคร ณ อาคารกีฬาเวสน์ 2 ศูนย์เยาวชนกรุงเทพมหานคร (ไทย-ญี่ปุ่น) เขตดินแดง)

สำหรับประชาชนทั่วไปทุกสัญชาติ อายุ 18 ปีขึ้นไป ที่ประสงค์ฉีดวัคซีนแต่ไม่สะดวกลงทะเบียนออนไลน์ สามารถเดินทางมาลงทะเบียนขอรับวัคซีน ณ จุดบริการวัคซีน โดยในวันรับวัคซีนให้นำเอกสารมาแสดงตน ดังนี้

1. บัตรประจำตัวประชาชนหรือบัตรอื่นที่ใช้ยืนยันตัวตน เช่น หนังสือเดินทาง (PASSPORT)

2. หลักฐานการจองคิวผ่านแอปพลิเคชัน “QueQ” บนมือถือ

3. หลักฐานรับรองการได้รับวัคซีนป้องกันโควิด-19 หรือใบรับรองแพทย์ว่าเคยติดเชื้อโควิด-19 กรณีลงทะเบียนฉีดวัคซีนเข็มที่ 2 เข็มที่ 3 หรือ เข็มกระตุ้นหลังติดเชื้อ
—————–