อ.อ.ป. ร่วมผนึกกำลังกับ 5 หน่วยงาน จัดทำ “โครงการอุตสาหกรรมไม้เศรษฐกิจครบวงจร”

นายสุกิจ จันทร์ทอง รองผู้อำนวยการองค์การอุตสาหกรรมป่าไม้ เปิดเผยหลังจากการประชุมหารือ ว่า “โครงการพัฒนาอุตสาหกรรมป่าไม้เศรษฐกิจครบวงจร”เป็นความร่วมมือกับ 5 หน่วยงานทั้งภาครัฐ ภาคเอกชน และสถาบันการศึกษา ซึ่งประกอบด้วย สำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ (สวทช.) , มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลตะวันออก , คณะวนศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ , มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลรัตนโกสินทร์ และสหกรณ์สวนป่าเอกชน จำกัด

การประชุมหารือในครั้งนี้ อ.อ.ป. และหน่วยงานพันธมิตรทั้ง 5 แห่ง ได้ร่วมกันจัดตั้งกลุ่มและจัดทำ “โครงการพัฒนาอุตสาหกรรมไม้เศรษฐกิจครบวงจร” ขึ้น โดยมีวัตถุประสงค์หลักร่วมกันที่จะพัฒนางานในด้านการบริหารจัดการป่าไม้เศรษฐกิจและอุตสาหกรรมไม้แบบครบวงจรให้สอดคล้องกับแผนยุทธศาสตร์ชาติ 20 ปี ในด้านการสร้างการเติบโตที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม และการเติบโตที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม เพื่อการพัฒนาอย่างยั่งยืน

สำหรับรายละเอียดในการร่วมประชุมในครั้งนี้เบื้องต้นจะเป็นการหารือเรื่องการลงนามในบันทึกข้อตกลงร่วมกัน และวางแผนงานการดำเนินงานในภาพรวมในขั้นตอนต่อไป รอง ผอ.อ.อ.ป. กล่าว…

*************************************************