๕๐ ปีที่รอคอย, คลองสวย น้ำไหล ไม่ตื้นเขิน

๘ ธันวาคม ๒๕๖๔ ชาวอำเภอหนองแค และอำเภอวิหารแดง จังหวัดสระบุรี มีน้ำใช้เพื่อการอุปโภคบริโภคที่สมบูรณ์ หลังจากที่รอคอยกันมานาน โดย ดร.เฉลิมชัย ศรีอ่อน รัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ และคณะ พร้อมด้วย นายวุฒิพงศ์ เนียมหอม รองเลขาธิการ ส.ป.ก. และหัวหน้าส่วนราชการในสังกัด กษ. ร่วมพิธีเปิดคลอง ๒๖ ขวา ที่ดำเนินการขุดลอกครั้งใหญ่ในรอบ ๕๐ ปี และปล่อยพันธุ์สัตว์น้ำ พันธุ์ปลาและกุ้ง ๑.๔ ล้านตัว เพื่อถวายเป็นพระราชกุศล เนื่องในวันคล้ายวันพระบรมราชสมภพพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศ มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร วันชาติ และวันพ่อแห่งชาติ ๕ ธันวาคม ๒๕๖๔ โดยพื้นที่ในเขตปฏิรูปที่ดินได้รับประโยชน์จากคลองนี้ จำนวน ๒ ตำบล ได้แก่ ตำบลหนองโรง และตำบลกุ่มหัก เนื้อที่ประมาณ ๗๐๐ ไร่เศษ