คณะกรรมการควบคุมผลิตภัณฑ์ยาสูบแห่งชาติ เห็นชอบร่างอนุบัญญัติ “ซองยาเส้นแบบเรียบ”

คณะกรรมการควบคุมผลิตภัณฑ์ยาสูบแห่งชาติ มีมติเห็นชอบร่างอนุบัญญัติซองยาเส้นแบบเรียบ ตามพระราชบัญญัติควบคุมผลิตภัณฑ์ยาสูบ พ.ศ. 2560 เตรียมเสนออนุบัญญัติดังกล่าว ต่อรัฐมนตรีว่าการกระทรวงสาธารณสุขเพื่อลงนาม เผยมุ่งหวังลดแรงจูงใจในการบริโภค และแก้ไขปัญหาการใช้พื้นที่บนซองยาเส้นเป็นสื่อโฆษณาและส่งเสริมการขาย

วันที่ (21 กุมภาพันธ์ 2562) นายแพทย์สุวรรณชัย วัฒนายิ่งเจริญชัย อธิบดีกรมควบคุมโรค กล่าวว่า จากการประชุมคณะกรรมการควบคุมผลิตภัณฑ์ยาสูบแห่งชาติ (คผยช.) ครั้งที่ 1/2562 ณ กรมควบคุมโรค กระทรวงสาธารณสุข ที่ประชุมได้มีการพิจารณาและเห็นชอบร่างอนุบัญญัติภายใต้ พ.ร.บ.ควบคุมผลิตภัณฑ์ยาสูบ พ.ศ. 2560 รวม 2 ฉบับ ได้แก่ 1.ร่างประกาศกระทรวงสาธารณสุข เรื่อง หลักเกณฑ์ วิธีการ  และเงื่อนไขเกี่ยวกับหีบห่อผลิตภัณฑ์ยาสูบประเภทยาเส้น หรือยาเส้นปรุง พ.ศ. 2562 และ 2.ร่างประกาศกระทรวงสาธารณสุข เรื่อง หลักเกณฑ์ วิธีการ และเงื่อนไขว่าด้วยการส่งข้อมูลของผู้ผลิตหรือผู้นำเข้าผลิตภัณฑ์ยาสูบประเภทบุหรี่ซิกาแรต เพื่อขายในราชอาณาจักร พ.ศ. 2562

สำหรับร่างประกาศกระทรวงสาธารณสุข เรื่อง หลักเกณฑ์ วิธีการ และเงื่อนไขเกี่ยวกับหีบห่อผลิตภัณฑ์ยาสูบประเภทยาเส้น หรือยาเส้นปรุง พ.ศ. 2562 นั้น เป็นมาตรการสำคัญที่ใช้ในการควบคุมผลิตภัณฑ์ยาสูบประเภทยาเส้นหรือยาเส้นปรุงที่มีวางขายในประเทศไทย ซึ่งต้องจัดให้มีฉลากรูปภาพ ข้อความคำเตือนถึงพิษภัยของยาเส้นหรือยาเส้นปรุง ต้องมีรูปแบบมาตรฐานเดียวกัน ทั้งในแง่ของสีของบรรจุภัณฑ์หรือหีบห่อ ขนาดตัวอักษรของชื่อตรา ชื่อผู้ผลิต ผู้นำเข้า ฉลากรูปภาพ ข้อความ รวมถึงคำเตือนถึงพิษภัย ของยาเส้นหรือยาเส้นปรุง และช่องทางการติดต่อเพื่อการเลิกยาสูบ รวมทั้งข้อห้ามไม่ให้มีการแสดงเครื่องหมายการค้าหรือสัญลักษณ์อื่นใดบนหีบห่อ

นายแพทย์สุวรรณชัย กล่าวต่อว่า ทั้งนี้ เพื่อลดแรงจูงใจของผู้รบริโภค และแก้ไขปัญหาการใช้พื้นที่บนซองยาเส้นเป็นสื่อโฆษณาและส่งเสริมการขาย ซึ่งเป็นผลดีต่อการคุ้มครองสุขภาพประชาชนในเรื่องพิษภัยจากยาเส้นอีกด้วย ประชาชนสามารถสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่สำนักควบคุมการบริโภคยาสูบ กรมควบคุมโรค 02-590-3852 หรือสายด่วนกรมควบคุมโรค โทร. 1422

*************************************

ข้อมูลจาก : สำนักควบคุมการบริโภคยาสูบ / สำนักสื่อสารความเสี่ยงฯ กรมควบคุมโรค