กสร. ห่วงลูกจ้างทำงานช่วงฤดูร้อน แนะนายจ้างจัดมาตรการป้องกันอันตราย

กรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงาน ห่วงลูกจ้างทำงานช่วงฤดูร้อน ส่งผลให้เกิดอันตรายต่อสุขภาพ แนะนายจ้างจัดมาตรการป้องกัน กำหนดเวลาพักให้ลูกจ้างเป็นระยะ จัดหาน้ำดื่มเพื่อชดเชยการสูญเสียน้ำของร่างกาย พร้อมให้ความรู้ลูกจ้างสามารถปฏิบัติงานได้อย่างปลอดภัย

นายทศพล  กฤตวงศ์วิมาน รองอธิบดีกรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงาน (กสร.) เปิดเผยว่า ปัจจุบันประเทศไทยได้เข้าสู่ฤดูร้อนอย่างเป็นทางการ มีสภาพอากาศที่ร้อนอบอ้าว ซึ่งอาจส่งผลให้เกิดอันตราย
ต่อลูกจ้าง ผู้ใช้แรงงานที่ปฏิบัติงานในพื้นที่ที่มีความร้อนสูงหรือในพื้นที่โล่งแจ้ง เช่น เกิดภาวะร่างกายขาดน้ำ หน้ามืด หมดสติ เป็นต้น เพื่อป้องกันปัญหาดังกล่าว กสร.จึงขอความร่วมมือนายจ้างจัดมาตรการในการป้องกันอันตรายต่อสุขภาพอนามัยของลูกจ้างในกลุ่มดังกล่าว อาทิ กำหนดเวลาพักให้ลูกจ้างเป็นระยะ จัดหาน้ำดื่มและเกลือแร่ให้แก่ลูกจ้างเพื่อชดเชยการสูญเสียน้ำของร่างกาย ดูแลให้ลูกจ้างสวมใส่เสื้อผ้าที่ปกปิดร่างกายจากแสงแดดและสามารถระบายความร้อนได้ดี

นายทศพล กล่าวเพิ่มเติมว่า นอกจากนี้นายจ้างควรจัดอบรมให้ความรู้แก่ลูกจ้างที่ปฏิบัติงานในพื้นที่ที่มีความร้อนสูง ให้ทราบถึงอันตรายที่อาจเกิดขึ้นรวมถึงวิธีการในการป้องกันและแก้ไข เพื่อให้สามารถปฏิบัติงานได้อย่างปลอดภัย สำหรับนายจ้าง ลูกจ้างที่ต้องการข้อมูลเพิ่มเติมกสอบถามเพิ่มเติมได้ที่
กองความปลอดภัยแรงงาน โทรศัพท์ 0 2448 9128-39 สำนักงานสวัสดิการและคุ้มครองแรงงานกรุงเทพมหานครพื้นที่ 1 ถึง 10 สำนักงานสวัสดิการและคุ้มครองแรงงานจังหวัดทุกจังหวัด หรือหมายเลขโทรศัพท์สายด่วน 1506 กด 3