กรม สบส.ร่วม 3 หน่วยงาน ผลักดันมาตรฐานการบริหารจัดการเครื่องมือแพทย์ไทยให้เทียบเท่ามาตรฐานสากล

กรมสนับสนุนบริการสุขภาพ ร่วม 3 หน่วยงาน ลงนามบันทึกข้อตกลงระหว่างหน่วยงานในการพัฒนาเกณฑ์มาตรฐานการบริหารจัดการเครื่องมือแพทย์ในสถานพยาบาลไทย โดยเริ่มจากโรงพยาบาลรามาธิบดีเป็นแห่งแรก ก่อนนำเกณฑ์ที่ได้ไปปรับใช้ในโรงพยาบาลทั่วประเทศให้เป็นมาตรฐานเดียวกันในระดับสากล

วันที่ (21 กุมภาพันธ์ 2562) ณ โรงแรมมิราเคิล แกรนด์ คอนเวนชั่น กรุงเทพฯ นพ.ณัฐวุฒิ ประเสริฐสิริพงศ์ อธิบดีกรมสนับสนุนบริการสุขภาพ (กรม สบส.) พร้อมด้วย ศ.นพ.ปิยะมิตร ศรีธารา คณบดีคณะแพทย์ศาสตร์ รพ.รามาธิบดี มหาวิทยาลัยมหิดล ศ.นพ.อร่าม โรจนสกุล กรรมการผู้จัดการ บริษัท อาร์เอฟเอส จำกัด และมิสเตอร์อิริค วู ผู้อำนวยการภูมิภาคเอเชีย แปซิฟิก สถาบัน ECRI ;Emergency Care Research Institute ร่วมลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือ “โครงการพัฒนามาตรฐานบริหารจัดการเครื่องมือแพทย์แห่งชาติ”

นพ.ณัฐวุฒิฯ ให้สัมภาษณ์ภายหลังพิธีลงนามฯว่า การวินิจฉัย และรักษาพยาบาลผู้ป่วยให้หายจากโรคภัยนั้น หนึ่งในกลไกสำคัญที่จะช่วยขับเคลื่อนให้กระบวนการดังกล่าวสำเร็จลุล่วงได้ ก็คือเครื่องมือแพทย์ที่มีคุณภาพ มาตรฐาน ซึ่งแสดงผลลัพธ์ได้อย่างถูกต้อง แม่นยำ ช่วยสนับสนุนให้การรักษาผู้ป่วยเป็นไปอย่างถูกต้อง และเหมาะสม ดังนั้น กรม สบส.ซึ่งมีบทบาทคุ้มครองผู้บริโภคในระบบบริการสุขภาพให้ได้มาตรฐาน ปลอดภัย จึงร่วมกับ 3 หน่วยงาน ลงนามความร่วมมือในการพัฒนามาตรฐานและเพิ่มขีดความสามารถด้านการบริหารจัดการเกี่ยวกับเครื่องมือแพทย์ในสถานพยาบาลไทย โดยทุกฝ่ายจะร่วมกันศึกษาและนำองค์ความรู้ที่มีมาพัฒนาเกณฑ์มาตรฐานวิธีการตรวจสอบ บำรุงรักษาเชิงป้องกัน ซ่อมแซมแก้ไข และกระบวนการอื่นๆที่เกี่ยวข้องกับการบริหารจัดการเครื่องมือแพทย์ในสถานพยาบาลไทย เริ่มจากโรงพยาบาลรามาธิบดีเป็นต้นแบบในการพัฒนาเกณฑ์บริหารจัดการเครื่องมือแพทย์ในสถานพยาบาลที่ทั้ง 4 หน่วยงานศึกษาร่วมกัน ซึ่งจะใช้ระยะเวลาประมาณ 1 ปี ในการตกผลึกเกณฑ์มาตรฐานดังกล่าว ก่อนเผยแพร่ในรูปแบบคู่มือและไฟล์ดิจิตอลให้ดาวน์โหลดผ่านหน้าเว็บไซต์กรม สบส. เพื่อให้สถานพยาบาลทั้งภาครัฐ และเอกชนได้นำไปใช้เป็นเกณฑ์ในการตรวจสอบ ทดสอบ ทวนสอบประสิทธิภาพ  และบำรุงรักษาเครื่องมือแพทย์ที่มีอยู่ในสถานพยาบาลให้เป็นมาตรฐานเดียวกันในระดับสากล สร้างความเชื่อมั่นต่อมาตรฐาน บริการของสถานพยาบาลไทยแก่ผู้รับบริการทั้งชาวไทย และต่างชาติ

******************************************************