ความมุ่งมั่นในการรักษาผู้ประกันตนในระบบประกันสังคม

นายอนันต์ชัย อุทัยพัฒนาชีพ เลขาธิการสำนักงานประกันสังคม กระทรวงแรงงาน เปิดเผยการใช้สิทธิการรักษาพยาบาลในระบบประกันสังคมว่า ผู้ประกันตนมีสิทธิเข้ารับบริการในสถานพยาบาลที่ตนเองเลือกได้ไม่จำกัดจำนวนค่าใช้จ่าย และไม่จำกัดจำนวนครั้งที่เข้ารับบริการจนสิ้นสุดการรักษา และมีสิทธิได้รับยาที่มีมาตรฐานไม่ต่ำกว่าบัญชียาหลักแห่งชาติ รวมถึงการรักษาและยาที่มีราคาสูงตามดุลยพินิจของแพทย์ผู้รักษา โดยเฉพาะการสั่งจ่ายยาที่ใช้สำหรับผู้ประกันตนจะต้องไม่ต่ำกว่ามาตรฐานบัญชียาหลักแห่งชาติ และจะต้องจัดให้ผู้ประกันตนโดยไม่เรียกเก็บเงินเพิ่มแต่อย่างใด อย่างไรก็ดีในปี 2562 สำนักงานประกันสังคมได้จัดสถานพยาบาลคู่สัญญาทุกแห่งทั้งภาครัฐและเอกชน จำนวน 237 แห่ง ทั่วประเทศ แบ่งเป็นโรงพยาบาลรัฐบาล 159 แห่ง สถานพยาบาลเอกชน 78 แห่ง ดูแลผู้ประกันตนที่เลือกสถานพยาบาลให้เป็นไปตามมาตรฐานทางการแพทย์ เช่น การส่งเสริมสุขภาพป้องกันโรค และดูแลรักษาพยาบาล ในระยะเริ่มแรกของการเจ็บป่วยจนสิ้นสุดการรักษา ขณะนี้สำนักงานประกันสังคมได้เปิดโอกาสให้ผู้ประกันตนสามารถขอเปลี่ยนสถานพยาบาลใหม่ ในช่วงเดือนมกราคมจนถึงเดือนมีนาคม ซึ่งผู้ประกันตนมีความประสงค์ จะเปลี่ยนสถานพยาบาลในช่วงนี้สามารถเลือกรับบริการได้ตามความประสงค์ จึงขอให้ผู้ประกันตนตรวจสอบรายชื่อสถานพยาบาลที่ตนเองต้องการได้ที่ www.sso.go.th และรีบดำเนินการยื่นแบบเลือกสถานพยาบาล สปส. 9-02 ได้ที่สำนักงานประกันสังคมกรุงเทพมหานครพื้นที่/จังหวัด/สาขาทุกแห่งทั่วประเทศ หรือยื่นแบบฯ ทางอิเล็กทรอนิกส์ผ่าน www.sso.go.th และทำรายการผ่าน Applications SSO Connect  ได้ตั้งแต่วันนี้เป็นต้นไปถึง 31 มีนาคม 2562 ผู้ประกันตนมีข้อสงสัยติดต่อสอบรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่สำนักงานประกันสังคมกรุงเทพมหานครพื้นที่ ทั้ง 12 แห่ง หรือที่สำนักงานประกันสังคมจังหวัด / สาขา / ที่ท่านสะดวก หรือโทร.1506 พร้อมให้บริการตลอด 24 ชั่วโมง

………………………………………………………

ศูนย์สารนิเทศ สำนักงานประกันสังคม กระทรวงแรงงาน