กรมทางหลวงชนบท พัฒนาโครงข่ายคมนาคม สนับสนุนเส้นทางการขนส่งผลผลิตทางการเกษตรตามนโยบายของรัฐมนตรีว่าการกระทรวงคมนาคม ก่อสร้างถนนสายบ้านแม่แอบ จ.เชียงใหม่

กรมทางหลวงชนบท พัฒนาโครงข่ายคมนาคม สนับสนุนเส้นทางการขนส่งผลผลิตทางการเกษตรตามนโยบายของรัฐมนตรีว่าการกระทรวงคมนาคม ก่อสร้างถนนสายบ้านแม่แอบ จ.เชียงใหม่ เพิ่มประสิทธิภาพการเดินทางอย่างสะดวกปลอดภัยในทุกฤดูกาล

กรมทางหลวงชนบท (ทช.) ก่อสร้างถนนสายแยกทางหลวงแผ่นดินหมายเลข 1009 – บ้านแม่แอบอำเภอจอมทอง จังหวัดเชียงใหม่ สนับสนุนเส้นทางคมนาคมขนส่งผลผลิตทางการเกษตรในพื้นที่ เพิ่มประสิทธิภาพการเดินทางอย่างสะดวกปลอดภัยในทุกฤดูกาล ตามนโยบายของนายศักดิ์สยาม ชิดชอบ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงคมนาคม ในด้านการยกระดับมาตรฐานโครงข่ายทางและความปลอดภัยในการสัญจรของประชาชน

นายอภิรัฐ ไชยวงศ์น้อย อธิบดีกรมทางหลวงชนบท เปิดเผยว่า ปัจจุบัน ทช.ได้ดำเนินการพัฒนาเส้นทางเพื่อเข้าสู่แหล่งท่องเที่ยวและชุมชนอย่างต่อเนื่อง รวมถึงการพัฒนาสายทางบริเวณพื้นที่โครงการหลวงที่เริ่มดำเนินการมาตั้งแต่ปี พ.ศ. 2551 โดยได้กำหนดมาตรฐานถนนหลวงภูเขาสำหรับใช้เป็นแนวทางการดำเนินงานปรับปรุงและบำรุงรักษาเส้นทางในพื้นที่โครงการหลวง เนื่องจากที่ตั้งของโครงการส่วนใหญ่อยู่ในพื้นที่ห่างไกลสภาพภูมิประเทศเป็นภูเขาสูงชัน ส่งผลให้การคมนาคมขนส่งเป็นไปด้วยความยากลำบากโดยเฉพาะในช่วงฤดูฝน เส้นทางบางส่วนที่ยังคงเป็นลูกรังจึงไม่สามารถสัญจรผ่านได้ ด้วยเหตุนี้ ทช.จึงได้ดำเนินโครงการก่อสร้างถนนสายแยกทางหลวงแผ่นดินหมายเลข 1009 – บ้านแม่แอบ อำเภอจอมทอง จังหวัดเชียงใหม่ เพื่อบรรเทาความเดือดร้อนในการสัญจรของประชาชน เพิ่มประสิทธิภาพให้สามารถเดินทางได้อย่างสะดวกปลอดภัยในทุกฤดูกาลพร้อมสนับสนุนเส้นทางการขนส่งผลผลิตทางการเกษตรได้อย่างรวดเร็วมากยิ่งขึ้น ช่วยพัฒนาคุณภาพชีวิตของชาวไทยภูเขา

โครงการก่อสร้างถนนสายแยก ทล.1009 – บ้านแม่แอบ อำเภอจอมทอง จังหวัดเชียงใหม่ มีจุดเริ่มต้นโครงการบริเวณบ้านสบแอบ (กม.ที่ 0+000) และสิ้นสุดโครงการบริเวณบ้านป่าแขม (กม.ที่ 10+985) รวมระยะทางทั้งสิ้น 10.985 กิโลเมตร โดยได้ดำเนินการก่อสร้างถนนผิวจราจรคอนกรีตเสริมเหล็ก ขนาด 2 ช่องจราจร ความกว้าง 4 เมตร พร้อมสะพานคอนกรีต จำนวน 4 แห่ง และติดตั้งอุปกรณ์อำนวยความปลอดภัย ป้ายเครื่องหมายจราจร รวมถึงระบบระบายน้ำบริเวณสองข้างทาง ทั้งนี้ ปัจจุบันโครงการดังกล่าวอยู่ระหว่างก่อสร้างงานดิน งานรองพื้นทาง งานพื้นทาง งานท่อเหลี่ยมและท่อกลมคอนกรีตเสริมเหล็ก ซึ่งคาดว่าจะดำเนินการก่อสร้างแล้วเสร็จในช่วงต้นปี 2566
โดยใช้งบประมาณทั้งสิ้น 85.204 ล้านบาท (แปดสิบห้าล้านสองแสนสี่พันบาท)