ส.ป.ก. เร่งรัดผลเบิกจ่ายเงินงบประมาณตามมติ ครม. ไตรมาส ๑

วันอังคารที่ ๗  ธันวาคม ๒๕๖๔ ดร.วิณะโรจน์ ทรัพย์ส่งสุข เลขาธิการสำนักงานการปฏิรูปที่ดินเพื่อเกษตรกรรม (ส.ป.ก.) เป็นประธานเปิดการประชุมติดตามเร่งรัดผลเบิกจ่ายเงินงบประมาณตามมติ ครม. ไตรมาส ๑ ของ ส.ป.ก. พร้อมด้วย นายเอกพงศ์ น้อยสร้าง รองเลขาธิการ ส.ป.ก. ผู้อำนวยการสำนัก/กอง/ศูนย์/กตน./กพร./ส.ป.ก.จังหวัด และกลุ่มใน สบก. เข้าร่วมประชุมเพื่อระดมความคิดเห็นและร่วมกันพิจารณาหาแนวทางในการเร่งรัดผลการเบิกจ่ายเงินงบประมาณของ ส.ป.ก. ให้เป็นไปตามเป้าหมายที่กำหนดตลอดจนติดตามและแก้ไขปัญหาอุปสรรคในการดำเนินการเบิกจ่ายเงินงบประมาณตามมติ ครม. ณ ห้องประชุมไชยยงค์ ชูชาติ ส.ป.ก. ถนนราชดำเนินนอก กรุงเทพฯ และผ่านทางระบบ Zoom Meeting