ครม.เห็นชอบร่างยืดเวลาชำระเงินสมทบประกันสังคม ที่ได้รับผลกระทบจากภัยพิบัติใน 23 จังหวัด

นายอนันต์ชัย อุทัยพัฒนาชีพ เลขาธิการสำนักงานประกันสังคม กระทรวงแรงงาน เปิดเผยว่า  ตามที่มติคณะรัฐมนตรีมีมติเห็นชอบร่างประกาศกระทรวงแรงงาน เรื่อง ขยายกำหนดเวลาการยื่นแบบรายการแสดงการส่งเงินสมทบและการนำส่งเงินสมทบของนายจ้าง และผู้ประกันตน ในท้องที่ที่ประสบภัยพิบัติ พ.ศ….ออกไปอีก 3 เดือน เพื่อช่วยเหลือนายจ้างและผู้ประกันตนที่อยู่ในท้องที่ที่เกิดวาตภัยและอุทกภัย จากอิทธิพลของพายุโซนร้อน “ปาบึก” “(PABUK)” จำนวน 23 จังหวัด ได้แก่ 1) กระบี่  2) จันทบุรี  3) ชุมพร  4) ชลบุรี  5) ตรัง  6) ตราด  7) นครศรีธรรมราช  8) นราธิวาส  9) ประจวบคีรีขันธ์  10) ปัตตานี  11) พังงา  12) พัทลุง  13) เพชรบุรี  14) ภูเก็ต  15) ยะลา  16) ระนอง  17) ระยอง  18) สงขลา  19) สตูล  20) สมุทรปราการ  21) สมุทรสงคราม  22) สมุทรสาคร และ 23) สุราษฎร์ธานี โดยร่างประกาศกระทรวงฉบับนี้มีสาระสำคัญในการขยายเวลาการยื่นแบบรายการแสดงการส่งเงินสมทบและการนำส่งเงินสมทบของนายจ้างสำหรับค่าจ้างงวดเดือน ธ.ค. 61 – ก.พ. 62 โดยยื่นแบบรายการแสดงการส่งเงินสมทบและการนำส่งเงินสมทบ ภายในวันที่ 15 เม.ย.62 และขยายกำหนดเวลาการนำส่งเงินสมทบของผู้ประกันตนตามมาตรา 39 สำหรับเงินสมทบที่ต้องนำส่งประจำงวดเดือนเดือน ธ.ค. 61 – ก.พ. 62 โดยให้นำส่งเงินสมทบเข้ากองทุนภายในวันที่ 15 เม.ย.62 อันจะส่งผลดีต่อนายจ้างในสถานประกอบการจำนวน 129,981 แห่ง มีผู้ประกันตนตามมาตรา 33 จำนวน 3,517,817 คน และผู้ประกันตนตามมาตรา 39 จำนวน  411,358 รวมทั้งสิ้น 3,929,175 คน ซึ่งร่างประกาศดังกล่าวจะประกาศเป็นกฎกระทรวงเพื่อให้ความช่วยเหลือพี่น้องประชาชนและผู้ใช้แรงงานที่ได้รับความเดือดร้อนในเขตภัยพิบัติอย่างเต็มที่ต่อไป ขอให้นายจ้าง ลูกจ้าง ผู้ประกันตนมั่นใจในการทำงานของสำนักงานประกันสังคมที่มุ่งมั่นสร้างสรรค์หลักประกันที่มั่นคงและเป็นที่พึ่งอยู่เคียงข้างผู้ประกันตนตลอดไป

——————————————————————

ศูนย์สารนิเทศ สอบถามประกันสังคม โทร. 1506