จังหวัดแพร่พร้อมจัดงาน ” รวมพลคนปีขาล 2565 (Year of The Tiger 2022 ) ” เปิดตัวโลโก้ การจัดกิจกรรม

จังหวัดแพร่ได้เตรียมความพร้อมจัดงานรวมพลคนปีขาลภายใต้ชื่อ รวมพลคนปีขาล (Year of The Tiger 2022) โดยจัดทำตราสัญลักษณ์ของงาน เพื่อสร้างการรับรู้และนำตราสัญลักษณ์ไปใช้ในการจัดกิจกรรมต่างๆ ซึ่งออกแบบโดยนายจักรพงษ์ พรมตา และมีพระมหาพิชัย วิชยสิริ ร่วมใจสี กราฟิก

สำหรับแนวความคิดและความหมายในการออกแบบตราสัญลักษณ์ในการจัดกิจกรรมในครั้งนี้ ประกอบด้วย

1. องค์พระธาตุช่อแฮ ซึ่งเป็นปูชนียสถานสำคัญของจังหวัดแพร่ เป็นพระธาตุประจำปีนักษัตร ปีขาล (ปีเสือ)

2.รูปเสือสมหวัง แสดงถึงความสุข ความยิ้มแย้มแจ่มใส เพื่อต้อนรับผู้แสวงบุญที่เดินทางมากราบสักการะพระธาตุช่อแฮ และมาท่องเที่ยวในจังหวัดแพร่

3.ตุงไชย แสดงถึง ตามคติความเชื่อของคนล้านนา ทำขึ้นเพื่อถวายเป็นพุทธบูชา สักการะองค์พระธาตุช่อแฮ และใช้เป็นเครื่องประดับ งานเฉลิมฉลองต้อนรับปีนักษัตร ปีขาล (ปีเสือ)

4.ชื่อการจัดงาน รวมพลคนปีขาล ๒๕๖๕ YEAR OF THE TIGER 2022

5.รูปพลุ แสดงถึง การเฉลิมฉลอง ต้อนรับปีพุทธศักราช 2565 ปีขาล (ปีเสือ)

โดยที่สีเหลืองทอง สื่อถึง ความเจริญรุ่งเรืองสถาพร ก้าวหน้า และทรงคุณค่า ,สีน้ำเงิน สื่อถึง สีของผ้าหม้อห้อม ซึ่งเป็นภูมิปัญญาของชาวจังหวัดแพร่ ในการผลิตสิ้นค้าเพื่อจำหน่ายสู่สากล, สีน้ำตาล สื่อถึง ความเป็นมิตร ความอบอุ่น ความจริงใจ ความเป็นผู้ใหญ่ และสื่อถึงสีของต้นไม้สักทองของจังหวัดแพร่
ภาพ/ข่าว

ราเชนทร์ โชติถนอมกิจ
แพร่.รายงาน