ก.แรงงาน ติว การบริการและคนครัว อุดร ฝึกฟรี

กพร. ติวเข้ม อุตสาหกรรมการบริการ และคนครัว ฝึกฟรี มีงานทำ อุดร จัดเต็ม อีกกว่า 10 หลักสูตร ป้อนตลาดแรงงาน

นายสุทธิ  สุโกศล  อธิบดีกรมพัฒนาฝีมือแรงงาน (กพร.) กระทรวงแรงงาน เปิดเผยว่า เมื่อเร็วๆนี้ พลตำรวจเอย อดุลย์  แสงสิงแก้ว รัฐมนตรีว่าการกระทรวงแรงงาน พร้อมคณะได้ลงพื้นที่มอบนโยบายและทิศทางการดำเนินงานให้แก่ข้าราชการ เจ้าหน้าที่ของหน่วยงานในสังกัดกระทรวงแรงงาน ณ สถาบันพัฒนาฝีมือแรงงาน 18 อุดรธานี (สพร.18 อุดรธานี) พร้อมนำเสนอข้อมูลภาพรวมของจังหวัดอุดรธานี ที่ได้ขับเคลื่อนนโยบาย 6 ยุทธศาสตร์หลักตามแนวทางของรัฐบาล ได้แก่ การเพิ่มขีดความสามารถในด้านการแข่งขัน เกษตรนวัตกรรม เกษตรปลอดภัย เกษตร 4.0 การแปรรูป การพัฒนาคนและคุณภาพชีวิต การพัฒนาทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม การท่องเที่ยว และด้านความมั่นคงและความปลอดภัยในชีวิต ทรัพย์สินของประชาชน โดยเน้นที่ผู้มีรายได้น้อยหลังฝึกอาชีพให้แล้วต้องต่อยอดเพื่อนำไปประกอบอาชีพเลี้ยงตัวเองได้ พร้อมตรวจเยี่ยมการฝึกอบรมหลักสูตรการจัดการครัวเพื่อธุรกิจอาหาร

นายสุทธิ  กล่าวต่อไปว่า ปี 2561 รัฐมนตรีว่าการกระทรวงแรงงาน มอบยุทธวิธีการทำงานให้ กพร. มียุทธศาสตร์ที่ขานรับนโยบาย ครัวไทยสู่ครัวโลก  ผลดำเนินการแล้วกว่า 5,400 คน โดยทำงานในรูปแบบประชารัฐบูรณาการร่วมกับทั้งภาครัฐ เอกชน สถาบันการศึกษา ซึ่ง กพร. ได้กำหนดการ Kick Off ในเดือนพฤษภาคมนี้ ทั้งนี้ กพร. มีภารกิจพัฒนาศักยภาพกำลังแรงงานให้มีความรู้ ความสามารถ และทักษะฝีมือที่สำคัญคือตรงกับความต้องการของตลาดแรงงาน ซึ่งจะเป็นการช่วยยกระดับร้านอาหารไทยทั้งใน และต่างประเทศให้เป็นที่ยอมรับในระดับนานาชาติ นำไปสู่การเพิ่มศักยภาพกำลังแรงงานภาคอุตสาหกรรมและบริการไปสู่ Thailand 4.0 โดยขณะนี้อุตสาหกรรมด้านอาหารกำลังเป็นแหล่งของรายได้ของประเทศปีละกว่า 4 แสนล้านบาท โดยมีสถาบัน และสำนักงานพัฒนาฝีมือแรงงาน ทั่วประเทศ ดำเนินการฝึกอบรมหลักสูตรด้านอาหารไทยรองรับโครงการครัวไทยสู่ครัวโลก

นางสาวสมลักษณ์ สุวรรณพรหมา ผู้อำนวยการสถาบันพัฒนาฝีมือแรงงาน 18 อุดรธานี (สพร.18 อุดรธานี) กล่าวว่า สพร.18 อุดรธานี กำลังดำเนินฝึกอบรมหลักสูตร สาขาการจัดการครัวเพื่อธุรกิจอาหารการจัดการด้านอาหารและโภชนาการบนเรือ (คนครัวบนเรือ) การประกอบอาหารไทย การประกอบอาหารนานาชาติ การประกอบอาหารฮาลาล การประกอบอาหารสุขภาพ การพัฒนานวัตกรรมอาหารไทย เป็นต้น เมื่อฝึกจบแล้วจะได้รับการพิจารณาเข้าทำงานในสถานประกอบกิจการที่เข้าร่วมโครงการฝึกกับทางสถาบันฯ อีกด้วย ซึ่งเป็นการฝึกยกระดับทักษะในด้านต่างๆให้สูงขึ้นแล้วยังช่วยสร้างงาน สร้างอาชีพ เพิ่มรายได้ และสร้างความมั่นคง นอกจากหลักสูตรดังกล่าวแล้ว สพร. 18 อุดรธานี ยังเปิดรับสมัครอบรมหลักสูตรอื่นๆ อีกด้วย อาทิ หลักสูตรอบรมเพิ่มขีดความสามารถด้านภาษาต่างประเทศ ได้แก่ ภาษาจีนกลาง และภาษาเวียดนามเพื่อการสื่อสาร หลักสูตรเตรียมเข้าทำงาน สาขาช่างเครื่องปรับอากาศและทำความเย็นขนาดเล็กเพื่อการพาณิชย์ หลักสูตรที่อยู่ในอุตสาหกรรมยานยนต์และชิ้นส่วน เชื่อม กลึง ซ่อมรถยนต์ หลักสูตรยกระดับฝีมือแรงงาน สาขาแปรรูปผลิตภัณฑ์ทางการเกษตรทั่วไป หลักสูตรอาชีพเสริม สาขาการทำน้ำมันหอมระเหย เป็นต้น ทั้งนี้ ฝึกฟรี มีที่พักให้ สำหรับผู้สนใจสามารถสอบถามรายละเอียดที่ สพร.18 อุดรธานี  โทรศัพท์ 0 4234 1629 – 30 หรือเว็บไซต์กรมพัฒนาฝีมือแรงงาน www.dsd.go.th หัวข้อ กำหนดการเปิดฝึกอบรม