ใต้ฝนลดลง แต่ยังเฝ้าระวังอย่างต่อเนื่อง จนกว่าจะหมดฝน

ดร.ทวีศักดิ์ ธนเดโชพล รองอธิบดีกรมชลประทาน เปิดเผยว่า จากการคาดการณ์สภาพอากาศของกรมอุตุนิยมวิทยารายงานว่า ในช่วงวันที่ 6 – 12 ธ.ค. 64 มรสุมตะวันออกเฉียงเหนือที่พัดปกคลุมอ่าวไทย ภาคใต้ และทะเลอันดามันมีกำลังอ่อนลงตลอดช่วง ทำให้บริเวณภาคใต้มีฝนน้อย โดยมีฝนฟ้าคะนองบางแห่ง แต่ยังคงเฝ้าระวังอย่างต่อเนื่อง เนื่องจากยังอยู่ในช่วงฤดูฝนภาคใต้

สำหรับสถานการณ์น้ำในลุ่มน้ำเจ้าพระยา ปัจจุบันปริมาณน้ำที่ไหลผ่านเขื่อนเจ้าพระยาลดลงเหลือ 92 ลบ.ม./วินาที ในขณะที่สถานี C.29A อ.บางไทร จ.พระนครศรีอยุธยา มีปริมาณน้ำไหลผ่านลดลงเหลือ 251 ลบ.ม./วินาที ลบ.ม. ส่วนน้ำในทุ่งลุ่มต่ำเจ้าพระยา ยังระบายออกอย่างต่อเนื่อง โดยจะเก็บกักน้ำไว้ในทุ่งประมาณ 494.30 ล้าน ลบ.ม. เพื่อเก็บน้ำไว้ให้เกษตรกรทำการเพาะปลูกพืชช่วงต้นฤดูแล้ง ส่วนปริมาณน้ำจากพื้นที่ลุ่มต่ำที่ระบายลงคลองพระยาบรรลือ และคลองสาขาต่าง ๆ อาทิ คลองญี่ปุ่นใต้ คลองขุนศรี คลองลากฆ้อน คลองขุดใหม่ คลองพระอุดม คลองพระพิมล คลองบางบัวทอง กรมชลประทานได้เร่งสูบระบายน้ำออกจากพื้นที่ชุมชน พร้อมระบายน้ำลงสู่แม่น้ำท่าจีน และแม่น้ำเจ้าพระยาผ่านสถานีสูบน้ำริมแม่น้ำ รวมทั้งสนับสนุนกระสอบทรายและจัดเจ้าหน้าที่เฝ้าระวังและติดตามสถานการณ์น้ำอย่างใกล้ชิด ปัจจุบันระดับน้ำได้ลดลงและเริ่มเข้าสู่ภาวะปกติหลายจุดแล้ว

ด้านสถานการณ์น้ำในลุ่มน้ำท่าจีน ปัจจุบันพื้นที่ลุ่มต่ำริมแม่น้ำท่าจีนยังคงได้รับผลกระทบในเขตจังหวัดสุพรรณบุรี และนครปฐม กรมชลประทาน ได้ลดปริมาณน้ำในแม่น้ำเจ้าพระยาที่จะไหลลงสู่แม่น้ำท่าจีน ด้วยการผันน้ำเข้าระบบชลประทานทั้งฝั่งตะวันออกและตะวันตก รวม 226 ลบ.ม./วินาที ระดับน้ำในแม่น้ำท่าจีนลดลงแล้วหลายจุด และจะเริ่มคลี่คลายลดลงต่ำกว่าตลิ่งประมาณกลางเดือนธันวาคม 2564 นี้

ส่วนสถานการณ์น้ำในลุ่มน้ำชี – มูล ปัจจุบันระดับน้ำทางตอนบนลดลงอย่างต่อเนื่อง ทำให้แม่น้ำมูลที่สถานี M.7 อ.เมือง จ.อุบลราชธานี มีปริมาณน้ำไหลผ่าน 1,499 ลบ.ม/วินาที แนวโน้มลดลง และยังคงระบายน้ำลงสู่แม่น้ำโขงได้ดี เนื่องจากระดับน้ำในแม่น้ำโขง ต่ำกว่าแม่น้ำมูลประมาณ 4.52 เมตร พื้นที่น้ำท่วมขังก่อนหน้านี้หลายแห่งเข้าสู่ภาวะปกติแล้ว

ทั้งนี้ แม้ว่าในหลายพื้นที่สถานการณ์น้ำจะกลับเข้าสู่ภาวะปกติแล้ว แต่ได้เน้นย้ำให้โครงการชลประทานในพื้นที่พิจารณาเก็บกักน้ำไว้ในแหล่งน้ำธรรมชาติ และอ่างเก็บน้ำต่าง ๆ ไว้ให้ได้มากที่สุด เพื่อสำรองไว้ใช้ในฤดูแล้งนี้ ตามข้อสั่งการของรัฐบาล โดยกองอำนวยการน้ำแห่งชาติ (กอนช.)