กรมรางลงสำรวจการให้บริการรถไฟระหว่างเมือง ณ สถานีเชียงใหม่ พร้อมทั้งตรวจประเมินคุณภาพสถานีและตรวจติดตามการดำเนินมาตรการป้องกันการแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (โควิด-19)

โดย ขร. ได้ดำเนินตรวจตามกิจกรรมส่งเสริมและการประกวดประเมินคุณภาพสถานี (สถานีดีพร้อม) ซึ่งได้มีการกำหนดเกณฑ์และคะแนนการคัดเลือกสถานี ออกเป็น 4 ปัจจัยหลัก ดังนี้ 1.ด้านการใช้งานของผู้ใช้บริการ เช่น ความสะดวกในการเข้าถึงสถานีของผู้ใช้บริการ มีป้ายบอกสถานีที่ถ ชัดเจน มีเส้นทางเชื่อม หรือพื้นทางเชื่อมต่อที่ชัดเจน ความปลอดภัยในการขึ้น – ลงขบวนรถ 2.ด้านการบริหารจัดการ และเทคโนโลยีที่เหมาะสม เช่น ความเพียงพอของจำนวนบุคลากร เจ้าหน้าที่ประจำสถานี 3.ด้านการจัดการสิ่งแวดล้อม เช่น มีการดำเนินการตามมาตรการด้านสาธารณสุข และ 4.ด้านสุนทรียภาพ เช่น มีการออกแบบสถาปัตยกรรม

ทั้งนี้ ขร. จะมีการลงพื้นที่สถานีต่างๆ เพื่อประเมินตามกิจกรรมดังกล่าว รวมทั้งเพื่อตรวจสอบแนวทางการจัดการป้องกันการแพร่ระบาดเชื้อไวรัส COVID – 19 ต่อไป