รมว.สุชาติ ลดอัตราดอกเบี้ยกองทุนเพื่อผู้รับงานไปทำที่บ้าน ปี 65 0% นาน 12 งวด

รัฐมนตรีว่าการกระทรวงแรงงาน เตรียม งบกองทุนเพื่อผู้รับงานไปทำที่บ้าน 5,000,000 บาท เพื่อผู้กู้รายใหม่ เริ่มยื่นคำขอบัดนี้ – 31 ส.ค. 65

นายสุชาติ ชมกลิ่น รัฐมนตรีว่าการกระทรวงแรงงาน เปิดเผยว่า ในปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 กระทรวงแรงงานได้อนุมัติวงเงินกู้ยืม จำนวน 5,000,000 บาท เพื่อเป็นทุนหมุนเวียนสำหรับแรงงานนอกระบบที่เป็นผู้รับงาน/กลุ่มผู้รับงานไปทำที่บ้าน สามารถเข้าถึงแหล่งเงินทุนถูกกฎหมาย ไม่ถูกเอารัดเอาเปรียบซ้ำเติมในสถานการณ์โควิด ซึ่งในปีนี้มีมาตรการช่วยเหลือโดยลดอัตราดอกเบี้ยเหลือร้อยละ 0 ต่อปี ในงวดที่ 1 -12 โดยมีเป้าหมายปล่อยกู้เงินกองทุนฯ จำนวน 44 กลุ่ม สำหรับผู้ที่สนใจสามารถยื่นคำขอได้ตั้งแต่วันที่ 1 ธ.ค. 64 – 31 ส.ค. 65 และทำสัญญากู้ยืมเงิน ภายใน 30 ก.ย. 65

“นายกรัฐมนตรี พล.อ. ประยุทธ์ จันทร์โอชา และรองนายกรัฐมนตรี พล.อ. ประวิตร วงษ์สุวรรณ ซึ่งกำกับดูแลกระทรวงแรงงาน มีความห่วงใยแรงงานนอกระบบที่ได้รับผลกระทบจากสถานการณ์การแพร่ระบาดโรคโควิด โดยกำชับผมในฐานะรัฐมนตรีว่าการกระทรวงแรงงาน ให้ดูแลคนกลุ่มแรงงานนอกระบบให้ได้รับการเยียวยาอย่างทั่วถึง เข้าถึงโอกาสและได้รับความเสมอภาคทางสังคม รวมทั้งส่งเสริมอาชีพ และการมีงานทำ ให้มีคุณภาพชีวิตที่ดี ซึ่งกระทรวงแรงงาน โดยกรมการจัดหางาน ได้ลดอัตราดอกเบี้ยเหลือร้อยละ 0 ต่อเนื่องมาปีนี้เป็นปีที่ 3 เพื่อบรรเทาความเดือดร้อนแก่ผู้รับงานไปทำที่บ้าน” รัฐมนตรีว่าการกระทรวงแรงงาน กล่าว

ด้านนายไพโรจน์ โชติกเสถียร อธิบดีกรมการจัดหางาน กล่าวว่า สำหรับคุณสมบัติผู้กู้จะต้องเป็นผู้รับงานไปทำที่บ้านที่จดทะเบียนไว้กับกรมการจัดหางาน มีผลการดำเนินการและมีรายได้จากการรับงานไปทำที่บ้าน หรือมีหลักฐานการรับงานไปทำที่บ้านจากผู้จ้างงาน ซึ่งมีทั้งประเภทบุคคลและกลุ่มบุคคล โดยประเภทบุคคลต้องมีทรัพย์สินหรือเงินทุนไม่น้อยกว่า 5,000 บาท ส่วนประเภทกลุ่มบุคคลจะต้องมีผู้นำกลุ่มและสมาชิกกลุ่มกู้ร่วมกันไม่น้อยกว่า 5 คน มีทรัพย์สินหรือเงินทุนในการดำเนินกิจกรรมของกลุ่มรวมกันไม่น้อยกว่า 10,000 บาท รายบุคคลกู้ได้ไม่เกิน 50,000 บาท ระยะเวลาชำระคืนภายใน 2 ปี และรายกลุ่มบุคคลไม่เกิน 300,000 บาท ระยะเวลาชำระคืนภายใน 5 ปี โดยตั้งแต่ปี 2548 – ปัจจุบัน มีผู้รับงานไปทำที่บ้านที่จดทะเบียนกับกรมการจัดหางาน จำนวน 1,082 ราย/กลุ่ม สมาชิกจำนวน 6,102 คน และมีผู้กู้เงินจากกองทุนฯแล้ว จำนวน 545 ราย/กลุ่ม (34 ราย/511 กลุ่ม) เป็นเงิน 57,566,000 บาท

“สำหรับผู้ที่สนใจกู้ยืมเงินกองทุนฯ ตรวจสอบคุณสมบัติและยื่นคำขอกู้เงินได้ที่สำนักงานจัดหางานกรุงเทพมหานครพื้นที่ 1-10 หรือสำนักงานจัดหางานจังหวัด ในท้องที่ที่ผู้รับงานไปทำที่บ้านได้จดทะเบียนไว้กับกรมการจัดหางาน ภายใน 31 สิงหาคม 2565 และทำสัญญากู้ยืมให้แล้วเสร็จภายในวันที่ 30 กันยายน 2565 หรือสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมที่ สายด่วนกระทรวงแรงงาน โทร. 1506 กด 2 กรมการจัดหางาน หรือสายด่วนกรมการจัดหางาน โทร. 1694” อธิบดีกรมการจัดหางาน กล่าว