พช.พัทลุง เสริมกำลังผู้ประกอบการท่องเที่ยวชุมชน รองรับการท่องเที่ยวในพื้นที่ลุ่มน้ำทะเลสาบสงขลา

วันที่ 4 ธันวาคม 2564 สำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัดพัทลุง โดยนายเสรี จิตรเวช พัฒนาการจังหวัดพัทลุง ลงพื้นที่พบปะผู้ประกอบการ กลุ่มลูกปัดโนรา บ้านโนรา หมู่ที่ 6 ตำบลท่ามิหรำ อำเภอเมืองพัทลุง จังหวัดพัทลุง เพื่อเตรียมความพร้อมการขับเคลื่อนการท่องเที่ยวโดยชุมชน พร้อมต้อนรับนักท่องเที่ยว จากโครงการทดลองการเปิดเส้นทางท่องเที่ยวจังหวัดพัทลุงภายใต้แคมเปญ “มาตะ ลุ่มน้ำท่องเที่ยว” โดยมีนายประโมทย์ ดำจวนลม ผู้อำนวยการกลุ่มงานส่งเสริมการพัฒนาชุมชน และนางสุกัลยา ทองขาว เจ้าหนักงานการเงินและการบัญชีชำนาญการ เข้าร่วมกิจกรรมในครั้งนี้

สำหรับโครงการทดลองการเปิดเส้นทางท่องเที่ยว “มาตะ ลุ่มน้ำท่องเที่ยว” ในครั้งนี้ จัดขึ้นระหว่างวันที่ 4-5 ธันวาคม 2564 โดยมหาวิทยาลัยหาดใหญ่ เพื่อทดลองการเปิดเส้นทางท่องเที่ยววิถีชุมชนลุ่มน้ำทะเลสาบสงขลาโดยเฉพาะจังหวัดพัทลุง เมืองเกษตรอินทรีย์วิถียังยืน โดยโครงการฯ ดังกล่าวอยู่ภายใต้โครงการยกระดับการบริหารจัดการโลจิสติกส์การท่องเที่ยวในพื้นที่ลุ่มน้ำทะเลสาบ มุ่งส่งเสริมสนับสนุนการท่องเที่ยวในพื้นที่ลุ่มน้ำทะเลสาบสงขลา 3 จังหวัด ประกอบด้วยจังหวัดนครศรีธรรมราช จังหวัดพัทลุง และจังหวัดสงขลา ให้เป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพในยุคการสื่อสารดิจิตอล ผ่านการประชาสัมพันธ์สื่อสารการรับรู้ด้านการท่องเที่ยวในลุ่มน้ำทะเลสายสงขลา ด้วยระบบ Mobile Application “ MaTa Lumnam (มาตะ ลุ่มน้ำ)” รวมถึงการประชาสัมพันธ์ข่าวสารต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้อง เพื่อเป็นการเพิ่มช่องทางในการส่งเสริมการท่องเที่ยวอีกช่องทางหนึ่ง ทำให้นักท่องเที่ยวสามารถเข้าถึงข้อมูลข่าวสารด้านการท่องเที่ยวให้มากขึ้น โดยในการนี้ สำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัดพัทลุง ได้มีส่วนร่วมในการสนับสนุน ส่งเสริม และเตรียมความพร้อมแก่ชุมชนท่องเที่ยว และผู้ประกอบการผลิตภัณฑ์ OTOP ให้มีศักยภาพในการบริหารจัดการการท่องเที่ยวโดยชุมชน และพัฒนาผลิตภัณฑ์ OTOP ภูมิปัญญาชุมชนให้มีความทันสมัย และมีรูปแบบที่น่าสนใจ เพื่อรองรับนักท่องเที่ยวที่จะเดินทางเข้ามาเที่ยวในจังหวัดพัทลุงต่อไป

 

#พัฒนาการจังหวัด
#OTOPนวัตวิถี
#OTOP
#Change for good#
#WorldSoilDay
#GlobalSoilPartnership
#UNFAO
#CDD
#SEPtoSDGs
#SDGforAll@Kmitl
#ChangeForGood
พัทลุงเมืองเกษตรอินทรีย์วิถียั่งยืน
#Change for good#
พช.พัทลุง : ภาพ/ข่าว