จังหวัดพระนครศรีอยุธยา จัดการแข่งขันกีฬาเทควันโด“AYUTTHAYA OPEN CHAMPIONSHIPS 2021”เสริมศักยภาพการท่องเที่ยวเชิงกีฬา วันที่ 4-5 ธ.ค.นี้


วันที่ 4 ธันวาคม 2564 เวลา 11.00 น. ณ ศูนย์การค้า เดอะสกาย ช้อปปิ้งเซ็นเตอร์ จังหวัดพระนครศรีอยุธยา นายวีระชัย นาคมาศ (นาค-คะ-มาด) ผู้ว่าราชการจังหวัดจังหวัดพระนครศรีอยุธยา มอบหมายให้ นางสรัลพัชร ประโมทะกะ รองผู้ว่าราชการจังหวัดพระนครศรีอยุธยา เป็นประธานในพิธีเปิดการแข่งขันกีฬาเทควันโด“AYUTTHAYA OPEN CHAMPIONSHIPS 2021”ในวันที่ 4-5 ธันวาคม 2564 ณ ศูนย์การค้า เดอะสกาย ช้อปปิ้งเซ็นเตอร์ จังหวัดพระนครศรีอยุธยา โดยมี นายวิรัติ แข็งขัน ท่องเที่ยวและกีฬาจังหวัดพระนครศรีอยุธยา นายแพทย์เศกสรรค์ ชวนะดีเลิศ ผู้อำนวยการโรงบาลอุทัย เจ้าหน้าพลศึกษาทั้ง 16 อำเภอ คณะฝ่ายจัดการแข่งขันและนักกีฬา เข้าร่วมพิธีเปิด

นางสรัลพัชร ประโมทะกะ กล่าวว่า จังหวัดพระนครศรีอยุธยา ได้สนับสนุนงบประมาณโดยมอบหมายให้สำนักงานการท่องเที่ยวและกีฬาจังหวัดพระนครศรีอยุธยา จัดกิจกรรม Ayutthaya Sports Tourism 2021 การแข่งขันกีฬาเทควันโด“AYUTTHAYA OPEN CHAMPIONSHIPS 2021” ในวันนี้ เพื่อเป็นการ ส่งเสริมให้จังหวัดพระนครศรีอยุธยา เป็นเมืองแห่ง “Sport tourism” เพื่อสนองนโยบายการส่งเสริมการออกกำลังกาย การต่อต้านยาเสพติด เสริมสร้างความรัก สามัคคี มีน้ำใจนักกีฬา ส่งเสริมกิจกรรมเชิงท่องเที่ยว วัฒนธรรม ประเพณี และเพื่อสร้างภาพลักษณ์ให้จังหวัดพระนครศรีอยุธยาเป็นเมืองแห่งการท่องเที่ยวเชิงกีฬา เป็นศูนย์กลางการจัดการแข่งขันในระดับประเทศและระดับนานาชาติ ทั้งนี้ การจัดงานได้ตระหนักถึงการปฏิบัติตามมาตรการป้องกันควบคุมโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา (COVID-19) อย่างเคร่งครัดตลอดการแข่งขัน

ข่าว : สำนักงานประชาสัมพันธ์จังหวัดพระนครศรีอยุธยา
เว็บไซต์ https://ayutthaya.prd.go.th/