สคบ. MOU กับ ม.ราชภัฏบุรีรัมย์ สร้างเครือข่ายการคุ้มครองผู้บริโภค

วันที่ ๒๐ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๒ เวลา ๐๙.๐๐ น. นายพิฆเนศ ต๊ะปวง รองเลขาธิการคณะกรรมการคุ้มครองผู้บริโภค เป็นประธานในพิธีเปิดโครงการผู้นำเยาวชนตามรอยศาสตร์พระราชาเพื่อการเป็นสังคมผู้บริโภคอย่างยั่งยืนและพอเพียง และร่วมในพิธีลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือด้านการคุ้มครองผู้บริโภค ระหว่าง สำนักงานคณะกรรมการคุ้มครองผู้บริโภคกับมหาวิทยาลัยราชภัฏบุรีรัมย์ ภาควิชามนุษยศาสตร์ คณะมนุษยศาสตร์
และสังคมศาสตร์ ณ มหาวิทยาลัยราชภัฏบุรีรัมย์ จังหวัดบุรีรัมย์

สำนักงานคณะกรรมการคุ้มครองผู้บริโภคหรือ สคบ. มีพันธกิจในการสร้างเครือข่ายคุ้มครองผู้บริโภคและประสานความร่วมมือระหว่างหน่วยงานภาครัฐ ภาคเอกชนที่เกี่ยวข้อง เพื่อให้มีภาคีเครือข่ายคุ้มครองผู้บริโภค จะทำให้การดำเนินงานคุ้มครองผู้บริโภคเกิดประสิทธิภาพอย่างสูงสุด ซึ่งเครือข่ายในสถานศึกษาถือเป็นอีกหนึ่งเครือข่ายที่มีความสำคัญ ที่ผ่านมา สคบ. ได้มีการจัดกิจกรรมสร้างความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับการคุ้มครองผู้บริโภคแก่กลุ่มเป้าหมายเป็นเยาวชนระดับอุดมศึกษา อาจารย์ และบุคลากรในสถาบันอุดมศึกษา รวมไปถึงเครือข่ายคุ้มครองผู้บริโภคภาคประชาชนในพื้นที่

เพื่อให้เป็นแนวร่วมในการส่งเสริมและเผยแพร่ความรู้ด้านการพิทักษ์สิทธิประโยชน์จากการซื้อสินค้าและบริการตามภารกิจของ สคบ. สำหรับการจัดกิจกรรมในครั้งนี้ ได้รับความร่วมมือจากอาจารย์ นิสิต นักศึกษา บุคลากรที่เกี่ยวข้องในมหาวิทยาลัยราชภัฏบุรีรัมย์ และเครือข่ายคุ้มครองผู้บริโภคภาคประชาชนในพื้นที่จังหวัดบุรีรัมย์ ประมาณ ๑๐๐ คน ร่วมรับฟังความรู้ด้านการคุ้มครองสิทธิผู้บริโภค ทั้งนี้ผลจากการจัดกิจกรรมดังกล่าวมุ่งหวังให้เกิดการยกระดับและพัฒนาการดำเนินงานเครือข่ายคุ้มครองผู้บริโภคให้มีประสิทธิภาพยิ่งขึ้น

 

**************************************************************************