มติ อกนร. ไฟเขียว ! ให้แรงงานกัมพูชา ลาว เมียนมา กลับประเทศต้นทางช่วงสงกรานต์ 5-30 เม.ย. นี้

คณะอนุกรรมการประสานงานการจัดการปัญหาแรงงานต่างด้าวและการค้ามนุษย์ด้านแรงงาน (อกนร.) เห็นชอบให้แรงงานต่างด้าว สัญชาติกัมพูชา ลาว เมียนมา ที่ได้รับอนุญาตให้ทำงานตำแหน่งกรรมกร รับใช้ในบ้าน ผู้ประสานงานด้านภาษา กัมพูชา ลาว เมียนมาและช่างเครื่องยนต์ในเรือประมงทะเลซึ่งถือหนังสือเดินทาง เอกสารใช้แทนหนังสือเดินทางหรือเอกสารรับรองบุคคลที่ได้รับการตรวจลงตรา (VISA) ประเภทคนอยู่ชั่วคราว (Non-Immigrant L-A) และระยะเวลาการอนุญาตให้อยู่ในราชอาณาจักรมีอายุเหลืออยู่ไม่น้อยกว่าวันที่ 30 เมษายน 2562 รวมถึงผู้ติดตามซึ่งเป็นบุตรของแรงงานต่างด้าวดังกล่าวที่อายุไม่เกิน 18 ปี สามารถเดินทางกลับประเทศ

ต้นทางเพื่อร่วมประเพณีสงกรานต์ได้ตั้งแต่วันที่ 5 – 30 เมษายน 2562 โดยยกเว้นค่าธรรมเนียมในการเข้า-ออก ขณะที่แรงงานประมงทะเลที่ถือหนังสือคนประจำเรือ (Seabook) ตามมติ ครม. เมื่อวันที่ 6 พฤศจิกายน 2561 และวันที่ 29 มกราคม 2562 จะต้องขอรับการตรวจลงตรา (VISA) ประเภทคนอยู่ชั่วคราว (Non-Immigrant L-A) ที่ระยะเวลาการอนุญาตไม่น้อยกว่าวันที่ 30 เมษายน 2562 ให้เสร็จสิ้นเรียบร้อยก่อนจึงจะกลับประเทศได้ โดยจะนำเสนอ กนร. ก่อนเสนอ ครม.เพื่อพิจารณาต่อไป

วันที่ (20 กุมภาพันธ์ 2562) ที่ห้องประชุม ศ.นิคม จันทรวิทุร อาคารกระทรวงแรงงาน พล.ต.อ.อดุลย์ แสงสิงแก้ว รัฐมนตรีว่าการกระทรวงแรงงาน เป็นประธานการประชุมคณะอนุกรรมการประสานงานการจัดการปัญหาแรงงานต่างด้าวและการค้ามนุษย์ด้านแรงงาน (อกนร.) ครั้งที่1/2562 โดยมี นายจรินทร์ จักกะพาก ปลัดกระทรวงแรงงาน  นางเพชรรัตน์  สินอวย  อธิบดีกรมการจัดหางาน ผู้บริหารกระทรวงแรงงาน และตัวแทนจากหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง อาทิ กระทรวงมหาดไทย กระทรวงสาธารณสุข กระทรวงการต่างประเทศ กระทรวงพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ กองทัพบก กองทัพเรือ กองทัพอากาศ สำนักงานตำรวจแห่งชาติ สำนักงานตรวจคนเข้าเมือง สภาหอการค้าแห่งประเทศไทย สภาอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย เป็นต้น เข้าร่วมประชุม

พล.ต.อ.อดุลย์ แสงสิงแก้ว รมว.แรงงาน กล่าวภายหลังการประชุมว่า ที่ประชุมได้ร่วมกันพิจารณาแนวทางการผ่อนผันให้แรงงานต่างด้าวสัญชาติกัมพูชา ลาว เมียนมา เดินทางกลับประเทศต้นทางเพื่อร่วมงานประเพณีสงกรานต์ประจำปี 2562 โดยที่ประชุมมีมติเห็นชอบให้แรงงานต่างด้าว สัญชาติกัมพูชา ลาว เมียนมา ที่ได้รับอนุญาตทำงานในประเทศไทยในตำแหน่งกรรมกร รับใช้ในบ้าน ผู้ประสานงานด้านภาษากัมพูชา – ลาว –เมียนมา และช่างเครื่องยนต์ในเรือประมงทะเล ซึ่งถือหนังสือเดินทาง เอกสารใช้แทนหนังสือเดินทางหรือเอกสารรับรองบุคคลที่ได้รับการตรวจลงตรา (VISA) ประเภทคนอยู่ชั่วคราว (Non-Immigrant L-A) และระยะเวลาการอนุญาตให้อยู่ในราชอาณาจักรมีอายุเหลืออยู่ไม่น้อยกว่าวันที่ 30 เมษายน 2562 รวมถึงผู้ติดตามซึ่งเป็นบุตรของแรงงานต่างด้าวดังกล่าวที่อายุไม่เกิน 18 ปี ที่ถือหนังสือเดินทาง เอกสารใช้แทนหนังสือเดินทางหรือเอกสารรับรองบุคคลที่ได้รับการตรวจลงตรา (VISA) ประเภทผู้ติดตามและระยะเวลาการอนุญาตให้อยู่ในราชอาณาจักรมีอายุเหลืออยู่ไม่น้อยกว่าวันที่ 30 เมษายน 2562 สามารถกลับประเทศต้นทางเพื่อร่วมประเพณีสงกรานต์ โดยเดินทางเข้า-ออกได้ตั้งแต่วันที่ 5 – 30 เมษายน 2562 ส่วนแรงงานประมงทะเลที่ถือหนังสือคนประจำเรือ (Seabook) ตามมติ ครม. เมื่อวันที่ 6 พฤศจิกายน 2561 และวันที่ 29 มกราคม 2562 ที่ประสงค์จะได้รับการผ่อนผันตามมาตรการนี้ จะต้องขอรับการตรวจลงตรา (VISA) ประเภทคนอยู่ชั่วคราว (Non-Immigrant L-A) ที่ระยะเวลาการอนุญาตไม่น้อยกว่าวันที่ 30 เมษายน 2562 ให้เสร็จสิ้นเรียบร้อยก่อน  โดยยกเว้นค่าธรรมเนียมตามกฎหมายว่าด้วยคนเข้าเมืองในกระบวนการที่เกิดขึ้นจากการเดินทางออกจากราชอาณาจักร เพื่อไปร่วมประเพณีสงกรานต์ ประจำปี 2562 และได้มอบหมายให้หน่วยงานต่างๆ ดำเนินการในส่วนที่เกี่ยวข้อง ทั้งนี้ จะได้นำเสนอต่อคณะกรรมการนโยบายการจัดการปัญหาแรงงานต่างด้าวและการค้ามนุษย์ด้านแรงงาน (กนร.) ก่อนเสนอคณะรัฐมนตรีเพื่อพิจารณาต่อไป

อย่างไรก็ตาม หากแรงงานต่างด้าวกลุ่มดังกล่าวเดินทางกลับเข้ามาในราชอาณาจักรไทยภายหลังวันที่ 30 เมษายน 2562 ให้ขอรับการตรวจลงตรา (VISA) ประเภทคนอยู่ชั่วคราว (Non-Immigrant L-A) ณ ด่านตรวจคนเข้าเมืองที่จะเดินทางเข้ามาในราชอาณาจักร โดยมีระยะเวลาอนุญาตให้อยู่ในราชอาณาจักรเท่ากับระยะเวลาที่ได้รับอนุญาตให้อยู่ในราชอาณาจักรเดิม และชำระค่าธรรมเนียมการตรวจลงตรา (VISA) ตามที่กฎหมายกำหนด จำนวน 2,000 บาท

พล.ต.อ.อดุลย์ฯ กล่าวต่อว่า ได้ย้ำเตือนให้พนักงานเจ้าหน้าที่หรือเจ้าหน้าที่ของรัฐที่เกี่ยวข้องอำนวยความสะดวก ตามอำนาจหน้าที่ให้กับแรงงานต่างด้าวที่เดินทางกลับช่วงสงกรานต์ และห้ามมิให้ใช้อำนาจในตำแหน่งโดยมิชอบ และขอให้ทุกหน่วยให้ความร่วมมือในการดำเนินการและเร่งประชาสัมพันธ์สร้างการรับรู้ทุกพื้นที่ โดยเฉพาะจังหวัดชายแดน เพื่อลดการกล่าวหา การเรียกรับหรือแสวงหาผลประโยชน์โดยมิชอบ ทั้งนี้ ในปี 2561ที่ผ่านมา มีแรงงานต่างด้าว สัญชาติกัมพูชา ลาว เมียนมา กลับประเทศต้นทางในช่วงสงกรานต์ จำนวน 240,251 คน และคาดว่าในปี 2562 นี้ จะมีแรงงานต่างด้าวฯ เดินทางกลับประมาณ 200,000 – 300,000 คน

******************************************************************