จังหวัดชัยนาท จัดพิธีลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือ ระหว่างธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร กับ สหกรณ์การเกษตร และสหกรณ์การเกษตร กับ ผู้ประกอบการค้าข้าว

นางสาวชไมพร อำไพจิตร รองผู้ว่าราชการจังหวัดชัยนาท เป็นประธานในพิธีลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือ ระหว่างธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร กับ สหกรณ์การเกษตร และสหกรณ์การเกษตร กับ ผู้ประกอบการค้าข้าว  โดยมีสหกรณ์การเกษตร  ธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร ผู้ประกอบการค้าข้าว คณะกรรมการสหกรณ์ และหัวหน้าส่วนราชการ ร่วมในพิธี   ห้องประชุมศูนย์วิจัยข้าวชัยนาท อำเภอเมืองชัยนาท จังหวัดชัยนาท

นายกรกฏ ชยุตรารัตน์ สหกรณ์จังหวัดชัยนาท กล่าวว่า กรมส่งเสริมสหกรณ์ มีภารกิจในการส่งเสริมการดำเนินการของสหกรณ์และกลุ่มเกษตรกรด้านการดำเนินธุรกิจข้าว จัดทำโครงการร่วมกับธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร ประกอบด้วย “โครงการสินเชื่อเพื่อรวบรวมข้าวและสร้างมูลค่าเพิ่มโดยสถาบันเกษตรกร” และ “โครงการสินเชื่อชะลอการขายข้าวเปลือกนาปี” แบ่งเป็นการรวบรวมเพื่อขายและรวบรวมเพื่อแปรรูป โดยได้รับความร่วมมือด้านเงินทุนจากธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตรและด้านการตลาดจากผู้ประกอบการค้าข้าวในการรับซื้อข้าวเปลือกของสหกรณ์ ซึ่งผลการรวบรวมข้าวเปลือกในแต่ละปีอยู่ในปริมาณ 150,000 ตัน ทั้งนี้ สำนักงานสหกรณ์จังหวัดชัยนาท ได้จัดทำโครงการการบริหารจัดการตลาดข้าวของสหกรณ์การเกษตรในจังหวัดชัยนาท เพื่อเสริมสร้างความเข้มแข็งของสหกรณ์ภาคการเกษตรและกลุ่มเกษตรกรให้มีความพร้อมที่จะเป็นศูนย์กลางในการพัฒนาเศรษฐกิจฐานรากในระดับอำเภอและพื้นที่ชุมชน ตลอดจนเกิดเครือข่ายในการรวบรวมข้าวเปลือกของสถาบันเกษตรกรในจังหวัดชัยนาท

ด้านนางสาวชไมพร อำไพจิตร รองผู้ว่าราชการจังหวัดชัยนาท กล่าวว่า การลงนามในบันทึกข้อตกลงในวันนี้ จะเป็นการเชื่อมโยงการกระจายสินค้าข้าวของเกษตรกรผ่านกระบวนการสหกรร์ที่จะทำให้สามารถเพิ่มขีดความสามารถในการแข่งขันข้าวไทย ควบคู่กับการปฏิรูประบบสหกรณ์ซึ่งเป็นกลไกสำคัญที่จะสร้างความเข้มแข็งให้กับเกษตรกรชาวนาไทยที่เป็นคนส่วนใหญ่ของประเทศต่อไปในอนาคต และความร่วมมือในการลงนามในบันทึกข้อตกลงในวันนี้ จะก่อให้เกิดประโยชน์ต่อเกษตรกรไทยและผู้บริโภคต่อไป