กรมอุตุนิยมวิทยาร่วมการประชุมเชิงปฏิบัติการแบบบูรณาการระหว่างคณะทำงานต่างๆ ภายใต้คณะกรรมการไต้ฝุ่น ครั้งที่ 16

เมื่อวันที่ 2 – 3 ธันวาคม 2564 คณะผู้แทนกรมอุตุนิยมวิทยา โดย นายวัฒนา กันบัว ผู้อำนวยการกองพยากรณ์อากาศ และผู้แทนที่เกี่ยวข้อง เข้าร่วมการประชุมเชิงปฏิบัติการแบบบูรณาการระหว่างคณะทำงานต่างๆ ภายใต้คณะกรรมการไต้ฝุ่น ครั้งที่ 16 (16th Integrated Workshop of ESCAP/WMO Typhoon Committee: 16th IWS) ผ่านระบบการประชุมทางไกล (Video Conference) ณ ห้องประชุมมรกต ชั้น 2 อาคาร 50 ปี อุตุนิยมวิทยา โดยมีผู้แทนกรมชลประทาน กรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย และสำนักงานทรัพยากรน้ำแห่งชาติ เข้าร่วมการประชุมในนามของประเทศไทย รวม 14 คน

การประชุมเชิงปฏิบัติการดังกล่าวจัดขึ้นเป็นประจำทุกปี โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อให้คณะทำงานของคณะกรรมการไต้ฝุ่น ได้แก่ คณะทำงานด้านอุตุนิยมวิทยา คณะทำงานด้านอุทกวิทยา คณะทำงานด้านการลดความเสี่ยงภัยจากพิบัติ และกลุ่มประสานงานการฝึกอบรมและการวิจัย ได้ประชุมหารือเพื่อทบทวนกิจกรรมของคณะทำงาน ติดตามความก้าวหน้าแผนปฏิบัติการประจำปีในปีที่ผ่านมาและจัดทำแผนปฏิบัติการสำหรับปีถัดไป หารือแผนยุทธศาสตร์คณะกรรมการไต้ฝุ่น ปี ค.ศ. 2022 – 2026 และให้สมาชิกได้นำเสนอรายงานประจำประเทศ (Members’ Reports) การนำเสนอผลงานวิชาการตามหัวข้อของการประชุม เป็นต้น โดยหัวข้อการประชุมในปีนี้คือ “Strengthening Impact-based Forecasting for Improving the Capacity of Typhoon-related Disaster Risk Reduction” ซึ่งประเทศญี่ปุ่นทำหน้าที่ประธานการประชุม มีผู้เข้าร่วมประชุมประมาณ 150 คน จากประเทศสมาชิกคณะกรรมการไต้ฝุ่น 13 ประเทศ (สิงคโปร์ไม่ได้ส่งผู้แทนเข้าร่วมการประชุม) องค์การอุตุนิยมวิทยาโลก (WMO) คณะกรรมาธิการเศรษฐกิจและสังคมแห่งสหประชาชาติสำหรับเอเชียและแปซิฟิก (ESCAP) และองค์การระหว่างประเทศอื่น ๆ โดยมี ESCAP เป็นเจ้าภาพจัดการประชุมทางไกลดังกล่าว