ส.ป.ก. ร่วมประชุมคณะกรรมการนโยบายบริหารจัดการแร่แห่งชาติ ครั้งที่ ๒/๒๕๖๔

วันที่ ๓ ธันวาคม ๒๕๖๔ เวลา ๑๐.๓๐ น. ดร.วิณะโรจน์ ทรัพย์ส่งสุข เลขาธิการสำนักงานการปฏิรูปที่ดินเพื่อเกษตรกรรม (ส.ป.ก.) มอบหมายให้ นายสุริยน พัชรครุกานนท์ รองเลขาธิการ ส.ป.ก. พร้อมผู้ติดตาม เข้าร่วมการประชุมคณะกรรมการนโยบายบริหารจัดการแร่แห่งชาติ ครั้งที่ ๒/๒๕๖๔ ในฐานะกรรมการ โดยมี พลเอก ประวิตร วงษ์สุวรรณ รองนายกรัฐมนตรี เป็นประธานในการประชุม ณ ห้องประชุม ๓๐๑ ตึกบัญชาการ ๑ ทำเนียบรัฐบาล โดยการประชุมดังกล่าวจัดขึ้นเพื่อพิจารณาทบทวนกรอบระยะเวลาของแผนแม่บทการบริหารจัดการแร่ และประเด็นพิจารณาอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้อง