ผลการปราบปรามผู้กระทำผิดกฎหมายสรรพสามิตประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 ระหว่างวันที่ 26 พฤศจิกายน – 2 ธันวาคม 2564 พบการกระทำผิด จำนวน 331 คดี คิดเป็นเงินค่าปรับ 7.62 ล้านบาท

นายณัฐกร อุเทนสุต ที่ปรึกษาด้านพัฒนาระบบควบคุมทางสรรพสามิต ในฐานะโฆษกกรมสรรพสามิต เปิดเผยว่า ได้ดำเนินงานตามมาตรการเชิงรุกในการป้องกันและปราบปรามผู้กระทำผิดกฎหมายสรรพสามิตตามพระราชบัญญัติภาษีสรรพสามิต พ.ศ. 2560 และจูงใจผู้ที่อยู่นอกระบบให้เข้ามาสู่ระบบภาษี ซึ่งที่ผ่านมา กรมสรรพสามิตได้จัดทำแผนเฉพาะกิจปราบปรามผู้กระทำผิดกฎหมายสรรพสามิต โดยระดมกำลังเจ้าหน้าที่ชุดเฉพาะกิจจากสำนักตรวจสอบ ป้องกันและปราบปราม และเจ้าหน้าที่สรรพสามิต พื้นที่ทั่วประเทศพร้อมสนธิกำลังกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องร่วมกันตรวจสอบและปราบปรามการกระทำผิดกฎหมายสรรพสามิตตามพื้นที่เป้าหมายที่คาดว่าอาจมีการกระทำผิด เพื่อสร้างความเป็นธรรม โปร่งใสและ ความมั่นใจให้แก่ผู้ประกอบการที่เสียภาษีโดยสุจริต และเพื่อเป็นมาตรการเสริมทางอ้อมในการดูแลสุขภาพ ของผู้บริโภคให้บริโภคสินค้าที่ปลอดภัยและได้มาตรฐาน

สำหรับผลการปราบปรามผู้กระทำผิดกฎหมายสรรพสามิตทั่วประเทศ ปีงบประมาณ 2565  (ระหว่างวันที่ 26 พฤศจิกายน – 2 ธันวาคม 2564) พบว่ามีการกระทำผิด จำนวน 331 คดี คิดเป็นเงินค่าปรับ 7.62 ล้านบาท โดยแยกเป็น สุรา จำนวน 167 คดี ค่าปรับ 1.67 ล้านบาท ยาสูบ จำนวน 121 คดี ค่าปรับ 4.68 ล้านบาท ไพ่ จำนวน 3 คดี ค่าปรับ 0.01 ล้านบาท น้ำมันและผลิตภัณฑ์น้ำมัน จำนวน 18 คดี ค่าปรับ 0.11ล้านบาท น้ำหอม จำนวน 1 คดี ค่าปรับ 0.01 ล้านบาท รถจักรยานยนต์ จำนวน 13 คดี ค่าปรับ 0.37 ล้านบาท และสินค้าอื่น ๆ จำนวน 8 คดี ค่าปรับ 0.77 ล้านบาท โดยมีของกลางแยกเป็นน้ำสุรา จำนวน 846.645 ลิตร ยาสูบ จำนวน 60,365 ซอง ไพ่ จำนวน 44 สำรับ น้ำมันและผลิตภัณฑ์น้ำมัน จำนวน 1,310.000 ลิตร น้ำหอม จำนวน 12 ขวด รถจักรยานยนต์ จำนวน 15 คัน

สรุปยอดรวมในปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 ตั้งแต่วันที่ 1 ตุลาคม – 2 ธันวาคม 2564 พบว่ามีการกระทำผิด จำนวน 4,618 คดี คิดเป็นเงินค่าปรับ 104.88 ล้านบาท โดยแยกเป็น สุรา จำนวน 2,303 คดี ค่าปรับ 20.31 ล้านบาท ยาสูบ จำนวน 1,722 คดี ค่าปรับ 54.31 ล้านบาท ไพ่ จำนวน 65 คดี ค่าปรับ 0.61 ล้านบาท น้ำมันและผลิตภัณฑ์น้ำมัน จำนวน 123 คดี ค่าปรับ 14.01 ล้านบาท น้ำหอม จำนวน 23 คดี ค่าปรับ 1.01 ล้านบาท รถจักรยานยนต์ จำนวน 279 คดี ค่าปรับ จำนวน 6.21 ล้านบาท และสินค้าอื่น ๆ จำนวน 103 คดี ค่าปรับ 8.42 ล้านบาท โดยมีของกลางแยกเป็นน้ำสุรา จำนวน 28,131.325 ลิตร ยาสูบ จำนวน 1,255,678 ซอง ไพ่ จำนวน 2,632 สำรับ น้ำมันและผลิตภัณฑ์น้ำมัน จำนวน 386,958.000 ลิตร น้ำหอม จำนวน 25,645 ขวด รถจักรยานยนต์ จำนวน 337 คัน

“หากประชาชนท่านใดทราบเบาะแสการกระทำความผิดเกี่ยวกับสินค้าที่ต้องเสียภาษีสรรพสามิตสามารถแจ้งโดยตรงได้ที่กรมสรรพสามิต หรือสำนักงานสรรพสามิตพื้นที่ทุกแห่งทั่วประเทศ หรือ Call center 1713 ได้ตลอด 24 ชั่วโมง หรือที่ www.excise.go.th ซึ่งกรมสรรพสามิตจะปกปิดข้อมูลของผู้แจ้งเบาะแสเป็นความลับ”