ปศุสัตว์จัดอบรมการขายสินค้าปศุสัตว์ในตลาดออนไลน์ Thailand Postmart เชื่อมตลาดท้องถิ่นสู่สากล

นายสัตวแพทย์สรวิศ ธานีโต อธิบดีกรมปศุสัตว์ ได้กล่าวว่า ตามที่กระทรวงเกษตรและสหกรณ์มีนโยบายและมาตรการด้านการเกษตรต่างๆ เพื่อแก้ปัญหาและบรรเทาความเดือนร้อนให้แก่เกษตรกรอย่างต่อเนื่อง อาทิ ดำเนินการส่งเสริมและปรับเปลี่ยนผลผลิตให้เกษตรกรได้รับรู้และตัดสินใจที่จะผลิตตามแผนที่เกษตรกรเพื่อการบริหารจัดการเชิงรุก หรือ Agri-Map ผ่าน ศพก. และใช้ตลาดนำการผลิตในรูปแบบการรวมกลุ่มแปลงใหญ่ พร้อมทั้งเชื่อมโยงผู้ประกอบการ โรงงานแปรรูป และร่วมกับกระทรวงที่เกี่ยวข้อง ซึ่งนโยบายและมาตรการเหล่านี้ จะช่วยกระตุ้นเศรษกิจฐานรากมากขึ้น ประกอบกับรัฐบาลได้กำหนดนโยบาย “ตลาดนำการผลิต” ซึ่งจะเป็นแนวทางให้เกษตรกรและกลุ่มเกษตรกรวางแผนการผลิตพื่อตอบสนองกับความต้องการของตลาด โดยความร่วมมือระหว่างกระทรวงเกษตรฯ กระทรวงพาณิชย์ และภาคเอกชนที่เกี่ยวข้อง บูรณาการการทำงานร่วมกัน

อธิบดีกรมปศุสัตว์ กล่าวต่อไปว่า บริษัทไปรษณีย์ไทย จำกัด ที่ปัจจุบันได้มีการพัฒนา จากการเน้นให้บริการด้านโลจิสติกส์กลายเป็นตลาดออนไลน์ขนาดใหญ่ที่พร้อมรองรับสินค้าและผลิตภัณฑ์จากทุกชุมชน และจำหน่ายสินค้าออกไปได้ทั่วประเทศ นอกจากนี้ยังช่วยผู้ประกอบการที่ประสบปัญหาสินค้าที่ไม่มีตลาดรองรับ ให้พบช่องทางใหม่ที่ทุกคนเข้าถึงได้โดยไม่ต้องมีหน้าร้าน เอื้อประโยชน์ให้ทั้งผู้ผลิตและผู้บริโภค โดยในส่วนของผู้บริโภคนั้นจะได้รับบริการที่สะดวกขึ้นทั้งการสั่งของ-รับของ รวมถึงมีช่องทางการจ่ายเงินที่หลากหลาย ง่ายสำหรับทุกคน

อธิบดีกรมปศุสัตว์ กล่าวเพิ่มเติมว่า กองผลิตภัณฑ์ปศุสัตว์ ซึ่งเป็นหน่วยงานย่อยในกรมปศุสัตว์ เป็นหน่วยงานที่มีภารกิจการถ่ายทอดความรู้ด้านการแปรรูป พร้อมทั้งส่งเสริมนวัตกรรมองค์ความรู้ต่างๆ เพื่อเพิ่มมูลค่าสินค้าปศุสัตว์ให้กับเกษตรกร ไปจนถึงการส่งเสริมด้านการตลาดผลิตภัณฑ์ปศุสัตว์แบบครบวงจร จึงเกิดการร่วมมือกับบริษัทไปรษณีย์ไทย จำกัด เพื่อส่งเสริมด้านการตลาดออนไลน์ซึ่งเป็นตลาดในยุคเทคโนโลยีที่ทุกคนสามารถเข้าถึงได้อย่างง่าย และสอดคล้องกับนโยบาย “ตลาดนำการผลิต”

โครงการ สัมมนาเชิงปฏิบัติการ “กลยุทธ์เพิ่มยอดขายสินค้าปศุสัตว์ในตลาดออนไลน์ Thailand postmart” มีเป้าหมายเพื่อให้เกษตรกร เครือข่ายเกษตรกร สหกรณ์ และผู้ประกอบการได้รับความรู้และทักษะด้านการตลาดยุคปัจจุบัน หรือ ยุค 4.0 เป็นยุคของ Social Media Marketing คือ การเปิดกว้างทางความคิด การมีส่วนร่วม และยังเป็นยุคของความแตกต่างเนื่องจากมีการพัฒนาเทคโนโลยีการสื่อสารให้ล้ำหน้ายิ่งขึ้น ที่ทำให้ลูกค้ามีการติดต่อแลกเปลี่ยนความรู้ซึ่งกันและกัน ตลอดจนการค้นหาข้อมูล ซื้อ ขาย สินค้าและบริการที่สะดวกและไร้พรหมแดน เน้นการนำไปใช้กับทุกเครื่องมือ เชื่อมโยงการตลาด Online Offline เป็น Noline มีการสื่อสารโดยการส่ง SMS , E-mail , line หาลูกค้า ให้นำโปรโมชั่นไปใช้ที่หน้าร้านจริงและเสมือนได้ เมื่อใช้แล้วมีการขอบคุณ ติดตามผล และจูงใจให้ซื้อใหม่ ข้อมูลที่เก็บไว้ในฐานข้อมูลการตลาดภายใน และนำไปรวมกับฐานข้อมูลภายนอก เพื่อให้มีข้อมูลของลูกค้าทุกมิติ เรียกว่า Big data ทำให้บริการลูกค้าได้ตรงกลุ่มและโดนใจลูกค้ามากยิ่งขึ้น ซึ่งจะโยงไปถึงการสร้าง CRM หรือ Relationship Marketing เป็นการรักษาตำแหน่งในใจของลูกค้า Brand Royalty ซึ่งจะเป็นช่องทางการสร้างอาชีพและมีรายได้เพิ่มขึ้น อธิบดีกรมปศุสัตว์ กล่าวในที่สุด

*************************

ข้อมูล : กองผลิตภัณฑ์ปศุสัตว์