รองอธิบดี กรมหมอดิน พร้อมรองผู้ว่าฯ ฉะเชิงเทรา จับมือเกษตรกรบางน้ำเปรี้ยว งดเผาฟางและตอซังพืช

จากปัญหาละอองฝุ่นควันพิษที่ปกคลุมอย่างหนาแน่นในหลายพื้นที่ รวมถึงจังหวัดฉะเชิงเทรา ซึ่งส่งผลต่อสุขภาพของพี่น้องประชาชน โรงเรียนหลายแห่งในจังหวัดฉะเชิงเทราต้องหยุดเรียนชั่วคราว เพื่อลดผลกระทบที่มีต่อสุขภาพนั้น สาเหตุที่ทำให้เกิดฝุ่นละอองควันพิษมีหลายประการด้วยกัน การเผาฝางข้าวและเศษวัสดุเหลือใช้ทางการเกษตรก็เป็นสาเหตุหนึ่งที่ทำให้เกิดฝุ่นละอองและหมอกควัน

จังหวัดฉะเชิงเทรา พื้นที่เกษตรกรรมส่วนใหญ่ใช้ทำนาปลูกข้าว มีเนื้อที่ 791,124 ไร่ คิดเป็นร้อยละ 23.66 ของพื้นที่ หลังจากทำนาเกษตรกรไม่มีการจัดการฝางข้าวและตอซังอย่างถูกวิธี โดยปล่อยทิ้งไว้ และในบางพื้นที่มีการเผาฟางข้าวและตอซังพืชเพื่อจัดการแปลงนา โดยไม่ทราบถึงผลกระทบจากการกระทำดังกล่าว ดังนั้นเพื่อไม่ให้เป็นการซ้ำเติมปัญหา และเป็นการแก้ไขปัญหาหมอกควัน และฝุ่นละอองจากภาคการเกษตร  สถานีพัฒนาที่ดินฉะเชิงเทรา ขานรับมาตรการป้องกันและแก้ไขปัญหาหมอกควันที่เกิดจากการเผาฝางและตอซังพืช จึงจับมือกับองค์การปกครองส่วนท้องถิ่น กำนัน ผู้ใหญ่บ้าน กลุ่มเกษตรกร หมอดินอาสา ในพื้นที่จังหวัดฉะเชิงเทรา จัดกิจกรรมรณรงค์งดเผาฟาง และตอซังพืชขึ้น  ซึ่งได้รับเกียรติจาก นางสาวภัทราภรณ์ โสเจยยะ รองอธิบดีกรมพัฒนาที่ดิน มาเป็นประธานในพิธีเปิดงาน กิจกรรมรณรงค์งดเผาฟางและตอซังพืช ในวันอังคารที่ 18 กุมภาพันธ์ 2562 ณ บ้านคลองสะแก หมู่ 4 ต.บางขนาก อ.บางน้ำเปรี้ยว จ.ฉะเชิงเทรา โดยภายในงานมีการสร้างการรับรู้ และรณรงค์ให้ความรู้แก่เกษตรกรที่เข้าร่วมโครงการฯ ให้มีส่วนร่วม และมีจิตอาสาช่วยในการรักษาสิ่งแวดล้อม ซึ่งทุกคนมีส่วนร่วมในการรับผิดชอบโดยร่วมเป็นส่วนหนึ่งในการแก้ไขปัญหา และช่วยกันรักษาสิ่งแวดล้อมให้ดีได้ โดยหลังจากการเก็บเกี่ยวผลผลิตแล้วให้งดเผาตอซังข้าว ทั้งนี้ทางสถานีพัฒนาที่ดินฉะเชิงเทราสนับสนุนให้ใช้วิธีการไถกลบลงดินร่วมกับการใช้น้ำหมักชีวภาพช่วยเร่งการย่อยสลายทำให้กลายเป็นอินทรียวัตถุ และหว่านเมล็ดพันธุ์ปอเทืองเพื่อไถกลบเป็นปุ๋ยพืชสด ทั้งนี้ยังมีแผนในการดำเนินการจัดกิจกรรมรณรงค์ไถกลบตอซัง อีกจำนวน 4 ครั้ง คือ

1.วันพฤหัสบดีที่ 21 กุมภาพันธ์ 2562 ณ บ้านคลองเกาะไร่ ม.5 ต.เกาะไร่ อ.บ้านโพธิ์

2.วันศุกร์ที่ 22 กุมภาพันธ์ 2562 ณ บ้านทุ่งเหียง ม.18 ต.ท่ากระดาน อ.สนามชัย

3.วันพุธที่ 3 เมษายน 2562 ณ บ้านเอวจระเข้ ม.11 ต.ท่าไข่ อ.เมือง

4.วันพฤหัสบดีที่ 4 เมษายน 2562 ณ บ้านหลังเขาดิน ม.7 ต.เขาดิน อ.บางปะกง

นอกจากนี้ สถานีพัฒนาที่ดินฉะเชิงเทราได้ประชาสัมพันธ์ออกประกาศทางสื่อวิทยุ สื่อออนไลน์ทุกชนิด ทั้งการประกาศเสียงตามสาย หอกระจายข่าวในชุมชน เพื่อชี้แจงให้ประชาชนได้รับทราบถึงวิธีปฏิบัติเพื่อป้องกันและแก้ไขปัญหาหมอกควัน ในโอกาสนี้จึงขอความร่วมมือจากเกษตรกร ประชาชนทั่วไปงดเผาฟางและตอซัง เพื่อลดมลภาวะทางอากาศ และช่วยเพิ่มอินทรียวัตถุ และหมุนเวียนธาตุอาหารลงดิน เพิ่มธาตุอาหารพืชทำให้เกษตรกรลดต้นในการผลิตได้อีกทาง

……………………………………………………………………..