🥬 พช. ลำปาง ลงพื้นที่ติดตามและชื่นชมความสำเร็จ “โคก หนอง นา โมเดล”

🥬 วันพฤหัสบดี ที่ 2 ธันวาคม 2564 เวลา 13.00 น. นายชาตรี ธินนท์ พัฒนาการจังหวัดลำปาง พร้อมด้วยทีมงานสำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัดลำปาง ลงพื้นที่ติดตามและชื่นชมความสำเร็จศูนย์เรียนรู้ทฤษฎีใหม่รูปแบบ “โคก หนอง นา โมเดล” ครัวเรือนต้นแบบนางเทียมศรี ขัดฝั้น หมู่ 6 บ้านจำ ตำบลปงยางคก อำเภอห้างฉัตร จังหวัดลำปาง โดยมีพัฒนาการอำเภอห้างฉัตร และนักวิชาการพัฒนาชุมชนในพื้นที่ ให้การต้อนรับและรายงานผลความสำเร็จของโครงการ ฯ

🥬 ศูนย์เรียนรู้ทฤษฎีใหม่รูปแบบ “โคก หนอง นา โมเดล” ครัวเรือนต้นแบบ นางเทียมศรี ขัดฝั้น หมู่ 6 บ้านจำ ตำบลปงยางคก อำเภอห้างฉัตร จังหวัดลำปาง ได้รับงบประมาณในการปรับปรุงพื้นที่โคก หนอง นา โมเดล ขนาดพื้นที่ 1 ไร่ โดยดำเนินการขุดปรับพื้นที่ตามแบบมาตรฐาน โคก หนอง นา โมเดล พื้นที่ครัวเรือนต้นแบบ (HLM) กรมการพัฒนาชุมชน กระทรวงมหาดไทย โดยดำเนินการในพื้นที่ 1 ไร่ สัดส่วนพื้นที่ 1 : 2 ชนิดดินร่วนปนทราย หลังขุดปรับพื้นที่ตามแบบแปลนเสร็จได้ดำเนินการปลูกพืช เลี้ยงสัตว์ โดยมีการเลี้ยงปลา เลี้ยงไก่ ปลูกพืชผักสวนครัว สมุนไพร และผลไม้ เพื่อสร้างความมั่นคงด้านอาหาร เป็นคลังอาหารของครัวเรือน และเมื่อเหลือก็นำไปจำหน่าย เพื่อสร้างรายได้ให้กับครัวเรือน ซึ่งจะนำผลผลิตที่ได้ไปจำหน่ายที่ตลาดเกษตร หน้าห้างเสรีสรรพสินค้า ในตัวเมืองลำปางและจำหน่ายตามบูทสินค้าเกษตรต่าง ๆ โดยครัวเรือนมีรายได้จากการจำหน่ายพืชผักประมาณ 20,000 บาทต่อเดือน เป็นการสร้างความมั่นคงทางอาหาร ลดรายจ่ายจากการซื้อสินค้าบริโภค และเพิ่มรายได้จากการขายสินค้าได้อย่างยั่งยืนให้แก่ครัวเรือน

🥬 โครงการพัฒนาพื้นที่ต้นแบบการพัฒนาคุณภาพชีวิตตามหลักทฤษฎีใหม่ ประยุกต์สู่ “โคก หนอง นา โมเดล” ซึ่งเป็นโครงการตามแนวทางพระราชดำริของพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร ที่ก่อให้เกิดการพัฒนาที่ยั่งยืนแก่ชุมชนฐานราก คือ ชุมชนเกิดความร่วมมือร่วมใจ ภาครัฐและองค์กรภาคีเครือข่ายในพื้นที่ร่วมกันขับเคลื่อน ส่งเสริมกระบวนการมีส่วนร่วมของประชาชน สร้างรายได้ สร้างอาชีพ และคุณภาพชีวิตที่ดี เป็นการบำบัดทุกข์ บำรุงสุข ให้กับประชาชน อันเป็นกลไกขับเคลื่อนเศรษฐกิจฐานรากให้มีความมั่นคง ชุมชนสามารถพึ่งตนเองได้ ตามภารกิจที่ได้รับมอบหมายจากรัฐบาลบรรลุวิสัยทัศน์ยุทธศาสตร์ชาติ 20 ปี “ประเทศไทยมีความมั่นคง มั่งคั่ง ยั่งยืน เป็นประเทศพัฒนาแล้วด้วยการพัฒนาตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง” ซึ่งจังหวัดลำปางได้ส่งเสริม สนับสนุนการขับเคลื่อนกิจกรรมพัฒนาวิถีชีวิตเศรษฐกิจพอเพียงให้ครัวเรือนเป้าหมายอย่างต่อเนื่อง และขยายผลไปยังครัวเรือนอื่นในหมู่บ้าน เพื่อแก้ไขปัญหาหรือพัฒนาให้ดีขึ้นต่อไป