กรมทางหลวงชนบท รายงานสถานการณ์ถนนที่ได้รับผลกระทบจากอุทกภัยในพื้นที่ 5 จังหวัดภาคใต้ ไม่สามารถสัญจรได้ 8 สายทาง จัดเจ้าหน้าที่ติดตามสถานการณ์อย่างใกล้ชิด

กรมทางหลวงชนบท รายงานสถานการณ์ถนนที่ได้รับผลกระทบจากอุทกภัยในพื้นที่ 5 จังหวัดภาคใต้ ไม่สามารถสัญจรได้ 8 สายทาง จัดเจ้าหน้าที่ติดตามสถานการณ์อย่างใกล้ชิด ติดตั้งอุปกรณ์อำนวยความปลอดภัย และเตรียมพร้อมเข้าฟื้นฟูเส้นทางทันทีหลังน้ำลด ตามนโยบายของรัฐมนตรีว่าการกระทรวงคมนาคม

กรมทางหลวงชนบท (ทช.) โดยสำนักบำรุงทาง รายงานถึงสถานการณ์อุทกภัยในขณะนี้ (2 ธ.ค. 64 เวลา 17.00 น.) ว่ามีถนนทางหลวงชนบทที่ประสบอุทกภัย 5 จังหวัด ได้แก่ สุราษฎร์ธานี, นครศรีธรรมราช, พัทลุง ,ตรัง และชุมพร รวม 12 สายทาง
สามารถสัญจรผ่านได้ 4 สายทาง ไม่สามารถสัญจรผ่านได้ 8 สายทาง แบ่งได้ดังนี้

– น้ำท่วมสูง 7 สายทาง

– ทางขาด/โครงสร้างทางชำรุด/กัดเซาะ 1 สายทาง

1. สายทาง สฎ.2036 แยก ทล.41 (กม.ที่ 180+575) – บ้านแม่แขก อำเภอพุนพิน จ.สุราษฎร์ธานี น้ำท่วมสูง 50 เซนติเมตร (ช่วง กม.ที่ 3+000 ถึง 11+100)

2. สายทาง ชพ.4011 แยก ทล.4198 (กม.ที่ 14+350) – บ้านท้องเกร็ง อำเภอทุ่งตะโก, สวี จ.ชุมพร เส้นทางขาด (ช่วง กม.ที่ 5+000 ถึง 5+100 และ ช่วง กม.ที่ 5+400 ถึง 5+450)

3. สายทาง ชพ.2016 แยก ทล.41 (กม.ที่ 52+600) – บ้านหนองไม้แก่น อำเภอทุ่งตะโก จ.ชุมพร น้ำท่วมสูง 40 เซนติเมตร (ช่วง กม.ที่ 3+500 ถึง 4+600)

4. สายทาง ชพ.2032 แยก ทล.41 (กม.ที่ 33+650) – บ้านในแหลม อำเภอสวี จ.ชุมพร น้ำท่วมสูง 120 เซนติเมตร (ช่วง กม.ที่ 0+000 ถึง 1+250 และ ช่วง กม.ที่ 2+500 ถึง 6+500)

5. สายทาง ชพ.2063 แยก ทล.41 (กม.ที่ 44+950) – เทศบาลปากตะโก อำเภอทุ่งตะโก จ.ชุมพร น้ำท่วมสูง 120 เซนติเมตร (ช่วง กม.ที่ 2+500 ถึง 3+000)

6. สายทาง พท.1002 แยก ทล.4 (กม.ที่ 1178+082) – บ้านคู อำเภอเมือง, กงหรา จ.พัทลุง น้ำท่วมสูง 60 เซนติเมตร (ช่วง กม.ที่ 2+200 ถึง 6+700)

7.สายทาง พท.1021 แยก ทล.4 (กม.ที่ 1157+700) – บ้านทุ่งนาชี อำเภอเมือง, ศรีนครินทร์, กงหรา จ.พัทลุง น้ำท่วมสูง 50 เซนติเมตร (ช่วง กม.ที่ 14+800 ถึง 15+600)

8. สายทาง นศ.4021 แยก ทล.4151 – บ้านบางคลุ้ง อำเภอเชียรใหญ่, ชะอวด จ.นครศรีธรรมราช น้ำท่วมสูง 50 เซนติเมตร (ช่วง กม.ที่ 14+900 ถึง 16+750)

ทช.ได้ดำเนินการติดตั้งป้ายเตือน ป้ายแนะนำเส้นทางเลี่ยงบริเวณสายทางที่ได้รับผลกระทบจากอุทกภัยเพื่อแจ้งให้ประชาชนใช้ความระมัดระวังในการขับขี่เป็นที่เรียบร้อยแล้ว พร้อมทั้งได้จัดเจ้าหน้าที่ติดตามสถานการณ์อุทกภัยอย่างใกล้ชิด เตรียมลงพื้นที่ฟื้นฟูเส้นทางทันทีหลังระดับน้ำลดลง ตามนโยบายของนายศักดิ์สยาม ชิดชอบ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงคมนาคม

ทั้งนี้ หากเกิดเหตุอุทกภัยบริเวณสายทาง สามารถแจ้งเหตุได้ที่สายด่วนกรมทางหลวงชนบท 1146