ปศุสัตว์ปัตตานี ร่วมกับปศุสัตว์อำเภอมายอ ลงพื้นที่บริการภาครัฐด้านปศุสัตว์ในพื้นที่

บริการภาครัฐด้านปศุสัตว์ ประชาชนเป็นศูนย์กลางส่งเสริมและพัฒนาการเลี้ยงปศุสัตว์ในพื้นที่ ภายใต้เมืองปศุสัตว์ปัตตานี 4.0 วันที่ 18 กุมภาพันธ์ 2562 ทีมงานปศุสัตว์ปัตตานี ร่วมกับปศุสัตว์อำเภอมายอ ดำเนินการตรวจสอบการบริหารจัดการนมพร้อมดื่มในโครงการอาหารเสริม (นม) โรงเรียน ให้แก่เด็กนักเรียน ณ โรงเรียนบ้านสะกำ ม.2 ต.สะกำ อ.มายอ จ.ปัตตานี แนะนำด้านการเก็บรักษานมและการตรวจถุงนม วันผลิต วันหมดอายุก่อนจะมอบให้เด็กนักเรียน และลงพื้นที่สัมภาษณ์เกษตรกร ผู้เลี้ยงเป็ดเทศ จำนวน 4 ราย ตามโครงการ ศึกษาวิจัยด้านการผลิต และการตลาดเป็ดเทศและไก่พื้นเมือง เพื่อนำข้อมูล ไปวางแผนส่งเสริมพัฒนาเกษตรกรผู้เลี้ยงสัตว์ปีก ในพื้นที่อำเภอมายอจังหวัดปัตตานี ภายใต้เมืองปศุสัตว์ปัตตานี 4.0 มั่นคง มั่งคั่ง ยั่งยืน