กรมทางหลวงชนบท ยกระดับขีดความสามารถพัฒนาระบบดิจิทัลภายในหน่วยงานตามนโยบายของรัฐมนตรีว่าการกระทรวงคมนาคมคว้ารางวัลรัฐบาลดิจิทัลประจำปี 2564 ชนะเลิศหน่วยงานพัฒนาการดีเด่น

กรมทางหลวงชนบท (ทช.) ได้รับรางวัลรัฐบาลดิจิทัล ประจำปี 2564 (Digital Government Awards 2021) ประเภทรางวัลด้านพัฒนาการดีเด่น สำหรับหน่วยงานระดับกรมที่ให้บริการเป็นหลัก จากการประเมินผลคะแนนเปรียบเทียบในช่วงปี 2564 กับปี 2563 ระหว่างหน่วยงานระดับกรมหรือเทียบเท่า จำนวนทั้งสิ้น 311 หน่วยงาน

นายอภิรัฐ ไชยวงศ์น้อย อธิบดีกรมทางหลวงชนบท เปิดเผยว่า สำนักงานพัฒนารัฐบาลดิจิทัล (องค์การมหาชน) หรือ สพร. ได้ดำเนินการสำรวจระดับความพร้อมการเป็นรัฐบาลดิจิทัลของหน่วยงานภาครัฐมาตั้งแต่ปี 2558 สำหรับใช้เป็นข้อมูลประกอบการจัดทำนโยบายและจัดสรรงบประมาณด้านการพัฒนารัฐบาลดิจิทัลให้องค์กรมีความพร้อมด้านเทคโนโลยีดิจิทัล โดย ทช.ได้รับการพิจารณาให้ได้รับรางวัลพัฒนาการดีเด่น ประจำปี 2564ซึ่งประเมินผลจากกลุ่มหน่วยงานที่มีระดับคะแนนเพิ่มขึ้นสูงสุดเป็น 4 อันดับแรก และมีผลคะแนนรวมไม่ต่ำกว่า80 คะแนน (จากคะแนนเต็ม 100 คะแนน) ตามกรอบการสำรวจระดับความพร้อมรัฐบาลดิจิทัลหน่วยงานภาครัฐของประเทศไทยในด้านปัญหา นโยบายและแผน กระบวนการทำงาน ไปจนถึงผลลัพธ์การพัฒนาต่อยอดอย่างเป็นรูปธรรม

สำหรับการเตรียมความพร้อมเพื่อพัฒนาหน่วยงานสู่รัฐบาลดิจิทัลของ ทช.ประจำปี 2564 ตามนโยบายของนายศักดิ์สยาม ชิดชอบ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงคมนาคม ในการนำเทคโนโลยีดิจิทัลมาใช้เพื่อยกระดับระบบการให้บริการด้านการขนส่งและโลจิสติกส์ แบ่งเป็น 6 ส่วน ประกอบด้วย

ส่วนที่ 1 การจัดทำแนวนโยบายและหลักปฏิบัติ (Policies/Practices)

ส่วนที่ 2 การพัฒนาศักยภาพเจ้าหน้าที่ภาครัฐด้านดิจิทัล (Digital Capabilities) ด้วยการส่งเสริมความรู้และพัฒนาทักษะให้กับบุคลากร

ส่วนที่ 3 การพัฒนาระบบบริการภาครัฐ (Public Services) โดยให้บริการทั้งภาครัฐ ภาคธุรกิจ และภาคประชาชน ผ่านระบบดิจิทัลที่สามารถเข้าถึงข้อมูลได้อย่างสะดวกรวดเร็ว

ส่วนที่ 4 การพัฒนาระบบการบริหารจัดการรูปแบบดิจิทัล (Smart Back Office) ให้เชื่อมโยงข้อมูลดิจิทัลกับระบบกลางของภาครัฐ

ส่วนที่ 5 การพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานที่มีความมั่นคงปลอดภัยและมีประสิทธิภาพ (Secure and Efficient Infrastructure)

ส่วนที่ 6 การนำเทคโนโลยีไปใช้ (Digital Technology Practices) สำหรับการเชื่อมต่อและสื่อสาร รวมถึงการวิเคราะห์ข้อมูลในด้านต่าง ๆ ของโครงการด้วยเทคโนโลยีปัญญาประดิษฐ์ (AI)

ทั้งนี้ การได้รับรางวัลดังกล่าวนับเป็นก้าวสำคัญสำหรับ ทช.ในการพัฒนาหน่วยงานไปสู่การเป็นรัฐบาลดิจิทัล โดย ทช.จะมุ่งพัฒนาการให้บริการประชาชนอย่างมีประสิทธิภาพตามแนวทางแผนพัฒนารัฐบาลดิจิทัลของประเทศไทย ยกระดับการบริหารจัดการ เพิ่มศักยภาพและขีดความสามารถในการปฏิบัติงานโดยใช้เทคโนโลยีดิจิทัลตามนโยบายของรัฐบาลต่อไป