รายการ Vision Plus ตอนภารกิจ”ศูนย์กลาง” การกระจายสินค้าเกษตร และสินค้าชุมชน

Featured Video Play Icon

องค์การตลาด เป็นรัฐวิสาหกิจ สังกัดกระทรวงมหาดไทย มีภารกิจหลักในการส่งเสริมให้ตลาดสาขาขององค์การตลาดเป็น “ศูนย์กลาง” การกระจายสินค้าเกษตร และสินค้าชุมชนของพื้นที่ และเชื่อมโยงกับการท่องเที่ยว เป็นผู้เชี่ยวชาญและที่ปรึกษาด้านการบริหารจัดการตลาดให้ได้มาตรฐาน รวมทั้งเป็นศูนย์กลางการเรียนรู้ บริหารจัดการการกระจายสินค้าให้เกิดประสิทธิภาพสูงสุด โดยรวมถึงการสร้างพันธมิตรเครือข่าย พัฒนาการบริหารจัดการภายในให้มีประสิทธิภาพเพื่อขับเคลื่อนองค์การตลาดสู่วิสัยทัศน์ และพันธกิจ