DSI ลงพื้นที่ตรวจสอบการบุกรุกป่าสงวนแห่งชาติป่ายางหัก – เขาปุ้ม จ.เพชรบุรี

สืบเนื่องจาก กรมสอบสวนคดีพิเศษ ได้รับเรื่องร้องเรียน กรณี ขอให้ตรวจสอบว่ามีการออกหนังสือรับรองการทำประโยชน์ในที่ดิน (น.ส.3) ในเขตพื้นที่ป่าสงวนแห่งชาติป่ายางหัก – เขาปุ้ม โดยไม่ชอบด้วยกฎหมาย จำนวน 10 แปลง รวมเนื้อที่ประมาณ 365 ไร่

วันพฤหัสบดีที่ 2 ธันวาคม 2564 นายไตรยฤทธิ์ เตมหิวงศ์ อธิบดีกรมสอบสวนคดีพิเศษ ได้มอบหมายให้ นายมเหสักข์ พันธ์สง่า ผู้อำนวยการกองปฏิบัติการคดีพิเศษภาค, นายพิเชษฐ์ ทองศรีนุ่น ผู้เชี่ยวชาญเฉพาะด้านคดีพิเศษ, นายเทวา จุฬารี ผู้อำนวยการศูนย์ปฏิบัติการคดีพิเศษ เขตพื้นที่ 7 และเจ้าหน้าที่ส่วนแผนที่และเทคโนโลยีภูมิสารสนเทศ กองเทคโนโลยีและศูนย์ข้อมูลการตรวจสอบ ลงพื้นที่ตรวจสอบสภาพพื้นที่จริง ร่วมกับ นายเชิดชาย ช่วงแสน ผู้อำนวยการสำนักงานคุมประพฤติจังหวัดเพชรบุรี, นายบุญเกื้อ เจี้ยมดี ผู้อำนวยการสำนักจัดการทรัพยากรป่าไม้ที่ 10 สาขาเพชรบุรี, นายอรุณเดช ขุนทอง หัวหน้าหน่วยป้องกันรักษาป่าที่ พบ.1 (ยางชุม), พันเอก สนอง ธัญญานนท์ หัวหน้าฝ่ายกิจการมวลชนฯ ของ กอ.รมน.เพชรบุรี, นายไพศาล ช่อผกา นายอำเภอบ้านลาด และกำนัน ผู้ใหญ่บ้านท้องที่

ผู้อำนวยการกองปฏิบัติการคดีพิเศษภาค กล่าวว่า จากการที่กรมสอบสวนคดีพิเศษได้รับหนังสือร้องเรียนให้ตรวจสอบเอกสารสิทธิที่ดินบริเวณตำบลหนองกะปุ อำเภอบ้านลาด จังหวัดเพชรบุรี ว่ามีการออกเอกสารสิทธิถูกต้องตามกฎหมาย หรือที่ดินดังกล่าวอยู่ในพื้นที่ป่าสงวนแห่งชาติป่ายางหัก – เขาปุ้ม หรือไม่ ทางกองปฏิบัติการคดีพิเศษภาคได้รับมอบหมายจากนายไตรยฤทธิ์ เตมหิวงศ์ อธิบดีกรมสอบสวนคดีพิเศษให้ทำการสืบสวน รวบรวมพยานหลักฐานและพิสูจน์ทราบ โดยการลงพื้นที่ตรวจสอบในครั้งนี้ ได้นำเทคโนโลยีอากาศยานไร้คนขับแบบความละเอียดถูกต้องทางตำแหน่งสูง บินสำรวจและจัดทำแผนที่เกิดเหตุ เพื่อตรวจสอบพื้นที่ที่มีการออกเอกสารสิทธิในเขตป่าสงวนฯ เนื้อที่ประมาณ 365 ไร่ พบว่า พื้นที่ดังกล่าวอยู่ในเขตป่าสงวนแห่งชาติป่ายางหัก – เขาปุ้ม และตรวจสอบภาพถ่ายทางอากาศย้อนหลัง ไม่พบร่องรอยการทำประโยชน์

กรมอุทยานแห่งชาติฯ จึงแจ้งจังหวัดเพชรบุรี และหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง พิจารณาดำเนินการตามอำนาจหน้าที่ ขณะนี้อยู่ระหว่างการพิจารณาดำเนินการของจังหวัดเพชรบุรี และข้อมูลการตรวจสอบพื้นที่ดังกล่าวของกรมป่าไม้ โดยสำนักจัดการทรัพยากรป่าไม้ที่ 10 สาขาเพชรบุรี ที่ได้ตรวจสอบพื้นที่เขตป่าสงวนแห่งชาติป่ายางหัก – เขาปุ้ม บริเวณป่าบ้านโป่งสลอด หมู่ที่ 6 ตำบลหนองกะปุ อำเภอบ้านลาด จังหวัดเพชรบุรี โดยกรมสอบสวนคดีพิเศษจะทำการสืบสวน และเรียกบุคคลที่เกี่ยวข้อง และมีชื่อครอบครองที่ดินในพื้นที่ดังกล่าว ให้แสดงหลักฐานการถือครอง ซึ่งหากการสืบสวนทำให้ทราบข้อเท็จจริงแน่ชัดว่า การออกหนังสือรับรองการทำประโยชน์ (น.ส.3)ในที่ดินทั้ง 10 แปลง เป็นการออกโดยอาศัยแบบแจ้งการครอบครองที่ดิน (ส.ค.1) ของที่ดินแปลงอื่น

คณะพนักงานสืบสวนจะเสนอความเห็นต่ออธิบดีกรมสอบสวนคดีพิเศษเพื่อส่งเอกสารหลักฐานต่างๆ ไปกรมที่ดินเพื่อเพิกถอนเอกสารสิทธิในที่ดินดังกล่าว ทั้งนี้ กรณีดังกล่าวอาจเป็นความผิดตามประมวลกฎหมายที่ดินและกฎหมายว่าด้วยป่าไม้ ซึ่งเข้าข่ายเป็นความผิดทางอาญาตามที่กฎหมายกำหนดไว้ในบัญชีท้ายประกาศพระราชบัญญัติการสอบสวนพิเศษ พ.ศ. 2547 และที่แก้ไขเพิ่มเติม และตามประกาศ กคพ. (ฉบับที่ 7) พ.ศ. 2562 เรื่อง กำหนดรายละเอียดของลักษณะของการกระทำความผิดที่เป็นคดีพิเศษ ตามมาตรา 21 วรรคหนึ่ง (1) แห่งพระราชบัญญัติการสอบสวนคดีพิเศษ พ.ศ. 2547 ซึ่งจะได้ทำการสืบสวนแสวงหาข้อเท็จจริงและประมวลเรื่องเสนออธิบดีกรมสอบสวนคดีพิเศษ เพื่อพิจารณาว่ามีเหตุและมีเงื่อนไขที่กรมสอบสวนคดีพิเศษจะรับเป็นคดีพิเศษหรือไม่ ต่อไป

การปฏิบัติหน้าที่ดังกล่าว เป็นไปตามภารกิจของกรมสอบสวนคดีพิเศษ และนโยบายของผู้บริหาร เน้นให้มีการบูรณาการทำงานร่วมกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง เพื่อให้เกิดความเป็นธรรม โดยยึดหลักความถูกต้อง ในการแก้ไขปัญหาการบุกรุกที่ดินของรัฐ ที่มีการนำไปยึดถือครอบครองเป็นของส่วนตัว และเพื่อเป็นการปกป้องดูแลทรัพยากรป่าไม้และที่ดินอันเป็นทรัพยากรที่สำคัญของประเทศร่วมกัน

************************************************