ปฐมนิเทศข้าราชการ กทม. เสริมสร้างความรู้คู่คุณธรรม มุ่งสู่การเป็นข้าราชการที่ดี

(2 ธ.ค. 64) เวลา 08.45 น. นายขจิต ชัชวานิชย์ ปลัดกรุงเทพมหานคร เป็นประธานในพิธีเปิดการฝึกอบรมหลักสูตรปฐมนิเทศข้าราชการกรุงเทพมหานคร รุ่นที่ 1 ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 โดยมี นางสาวปัญชพัฒน์ หลักดี ผู้ช่วยปลัดกรุงเทพมหานคร นางสาวประภาศรี ศุภอักษร ผู้อำนวยการสถาบันพัฒนาข้าราชการและผู้เกี่ยวข้อง ร่วมพิธี ณ ห้องปรินซ์ 3 ชั้น 11 โรงแรมปรินซ์พาเลซ มหานาค เขตป้อมปราบศัตรูพ่าย

กรุงเทพมหานคร โดยสถาบันพัฒนาข้าราชการกรุงเทพมหานครได้กำหนดให้มีการพัฒนาข้าราชการที่ได้รับการบรรจุใหม่ ตามกฎ ก.ก. ว่าด้วยการทดลองปฏิบัติหน้าที่ราชการและการพัฒนาข้าราชการกรุงเทพมหานครสามัญที่อยู่ระหว่างการทดลองปฏิบัติหน้าที่ราชการ พ.ศ. 2555 เพื่อให้มีความรู้ความเข้าใจในระเบียบแบบแผนของทางราชการ งานราชการของกรุงเทพมหานคร แนวทางการปฏิบัติตนเป็นข้าราชการที่ดี การเรียนรู้ทักษะการทำงานเป็นทีม ตลอดจนการปฏิบัติตนตามหลักคุณธรรมจริยธรรม โดยกระบวนการพัฒนาประกอบด้วย การพัฒนาความรู้ในการปฏิบัติงาน การพัฒนาทักษะการเป็นข้าราชการที่ดี และการฝึกอบรมที่หน่วยงานต้นสังกัดเห็นว่าเหมาะสมจำเป็น โดยสถาบันพัฒนาข้าราชการกรุงเทพมหานคร รับผิดชอบดำเนินการในส่วนของการพัฒนาความรู้ในการปฏิบัติงาน และการพัฒนาทักษะการเป็นข้าราชการที่ดี ภายในระยะเวลาการทดลองปฏิบัติหน้าที่ราชการ 6 เดือนแรกของผู้เข้ารับการอบรม ซึ่งในปีงบประมาณนี้ได้กำหนดการฝึกอบรมจำนวน 12 รุ่น โดยผู้รับการอบรมในวันนี้คือรุ่นที่ 1 ประกอบด้วย ข้าราชการกรุงเทพมหานครสามัญ ตำแหน่งประเภทวิชาการ ระดับปฏิบัติการ และประเภททั่วไป ระดับปฏิบัติงาน ซึ่งได้รับการบรรจุและแต่งตั้งให้เข้ารับราชการในสังกัดกรุงเทพมหานคร ตั้งแต่เดือน ก.ค. – ต.ค. 64 จำนวน 120 คน กำหนดการอบรมระหว่างวันที่ 2 – 22 ธ.ค. 64 โดยมีรูปแบบการฝึกอบรมแบบไป – กลับ E-Learning และออนไลน์

ปลัดกรุงเทพมหานคร กล่าวว่า กรุงเทพมหานครในฐานะองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นรูปแบบพิเศษ มีอำนาจหน้าที่ตามภารกิจพื้นฐานและตามกฎหมายในการจัดบริการสาธารณะที่ส่งผลต่อความสุขของประชาชน ดังนั้นภารกิจหน้าที่ของกรุงเทพมหานครจึงต้องขับเคลื่อนด้วยบุคลากรคุณภาพ มีทักษะความรู้ความสามารถที่เหมาะสม สามารถรองรับความต้องการและความคาดหวังของประชาชนได้อย่างมืออาชีพ รวมถึงการมีคุณธรรมจริยธรรมควบคู่ไปด้วย ซึ่งทุกท่านเป็นกำลังสำคัญเพื่อพัฒนากรุงเทพมหานครให้เป็นมหานครแห่งเอเชีย การอบรมในครั้งนี้ถือเป็นโอกาสสำคัญในการเรียนรู้และการพัฒนาตนเอง เพื่อให้มีความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับระเบียบแบบแผนในการปฏิบัติราชการของกรุงเทพมหานคร มีสมรรถนะและทักษะที่จำเป็นในการปฏิบัติงาน ประพฤติปฏิบัติตนให้เป็นข้าราชการที่ดี มีคุณธรรม จริยธรรม และจรรยาบรรณ ซื่อสัตย์สุจริตทั้งกายและใจ ปฏิบัติหน้าที่ราชการด้วยความตั้งใจ ความเพียร ความมุ่งมั่น และความไม่ประมาท มีขวัญกำลังใจที่ดีในการปฏิบัติหน้าที่ราชการ เป็นข้าราชการผู้ทรงเกียรติ คำนึงถึงประโยชน์ของประชาชนเป็นสำคัญ เพื่อทำให้ประชาชนกรุงเทพมหานครมีความสุขและมีคุณภาพชีวิตที่ดีต่อไป
—————————