“ปลัดฯ จตุพร” Kick Off ออกกำลังกายวิถีใหม่ นำทีมผู้บริหาร ข้าราชการ และเจ้าหน้าที่ ทส. ขยับตัว ลดพุง

วันที่ 1 ธันวาคม 2564 เวลา 16.00 น. นายจตุพร บุรุษพัฒน์ ปลัดกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม (ปกท.ทส.) นำทีมผู้บริหาร ข้าราชการ และเจ้าหน้าที่สังกัดกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมทั่วประเทศ ออกกำลังกายวิถีใหม่ เสริมสร้างภูมิคุ้มกัน ห่างไกลโรค รูปแบบ On-Site ณ บริเวณห้องโถง อาคารกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม และรูปแบบ Online ณ ที่ตั้งหน่วยงานส่วนภูมิภาค ภายใต้แนวคิด ทส. ยกกำลัง Exercise ซึ่งบรรยากาศเต็มไปด้วยความคึกคัก และเป็นไปตามมาตรการทางสาธารณสุข

นายจตุพร บุรุษพัฒน์ ปกท.ทส. ได้เน้นย้ำถึงความสำคัญของการออกกำลังกายเพื่อการมีสุขอนามัยที่ดี มีภูมิคุ้มกัน ห่างไกลโรค ช่วยทำให้จิตใจแจ่มใส ผ่อนคลายความเครียด และสร้างความสุขให้เกิดขึ้นได้ โดยส่งเสริมให้มีการจัดกิจกรรมออกกำลังกายอย่างต่อเนื่องในทุกวันพุธ เริ่มวันพุธที่ 1 ธันวาคม เป็นครั้งแรก

ทั้งนี้ การออกกำลังกาย เป็นหนึ่งในแนวทางการปรับตัววิถีใหม่ที่สำคัญ ภายใต้นโยบาย ทส. ยกกำลังเอ็กซ์ ของ นายวราวุธ ศิลปอาชา รัฐมนตรีว่าการกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม ที่ยกให้ปี 2565 เป็นปีแห่งการปรับตัวและฟื้นฟู โดยให้ความสำคัญกับการปรับตัวและปรับชีวิตของบุคลากรในการดำรงชีวิตใหม่ด้วยความระมัดระวังและดูแลสุขภาพ ให้สามารถรองรับต่อสถานการณ์ที่เปลี่ยนแปลงหรือวิฤตต่างๆที่เกิดขึ้นได้ เพื่อมีแรงกายและแรงใจที่ดีในการปฏิบัติงานเพื่อประโยชน์สุขของส่วนรวมต่อไป

นอกจากนี้ การออกกำลังกาย ยังเป็นอีกหนึ่งแนวทางสำคัญในการสร้างเสริมสุขภาพเพื่อป้องกันการติดโควิด -19 ที่องค์การอนามัยโลก (WHO) ได้ให้คำแนะนำอีกด้วย โดยให้มีกิจกรรมทางกาย อย่างน้อยวันละ 30 นาทีสำหรับผู้ใหญ่ และวันละ 1 ชั่วโมงสำหรับเด็ก เช่น เดิน วิ่ง ปั่นจักรยาน เล่นโยคะ และรักษาระยะห่างที่ปลอดภัยจากบุคคลอื่นๆ หรือทำกิจกรรมภายในบ้าน เป็นต้น