คืนสิทธิผู้ประกันตน ม. 39 หมดเขต 19 เม.ย.62

นายอนันต์ชัย อุทัยพัฒนาชีพ เลขาธิการสำนักงานประกันสังคม กระทรวงแรงงาน กล่าวถึงการคืนสิทธิผู้ประกันตนมาตรา 39 ว่า สำนักงานประกันสังคมมีนโยบายช่วยผู้ประกันตนมาตรา 39 ที่สิ้นสภาพกลับเข้าสู่ระบบประกันสังคมเพื่อรับความคุ้มครองเช่นเดิมอีกครั้ง โดยสำนักงานประกันสังคมได้ติดตามผู้ประกันตนที่สิ้นสภาพกลับเป็นผู้ประกันตน ทั้งนี้ได้ส่งหนังสือแจ้งไปยังกลุ่มผู้มีสิทธิจำนวน 777,228 คน และจากผลการติดตามมีผู้ประกันตนติดต่อกลับสู่ระบบประกันสังคมแล้วขณะนี้จำนวน 363,000 คนคงเหลือผู้ประกันตนมาตรา 39 ที่สิ้นสภาพอีกจำนวนหนึ่ง ตนจึงขอให้ผู้ประกันตนมาตรา 39 ที่จะคืนสภาพ รีบดำเนินการติดต่อที่สำนักงานประกันสังคมกรุงเทพมหานครพื้นที่/จังหวัด/สาขาทุกแห่งที่ท่านสะดวก หรือทางไปรษณีย์ (แนบแบบ สปส. 1-20/1) หรือทางระบบอิเล็กทรอนิกส์ ได้ตั้งแต่บัดนี้จนถึง 19 เมษายน 2562 ทั้งนี้ ผู้ประกันตนจะต้องชำระเงินสมทบเดือนละ 432 บาท ภายในวันที่ 15 ของเดือนถัดไปนับแต่วันที่ได้รับอนุมัติให้กลับเป็นผู้ประกันตน หากผู้ประกันตนประสงค์ชำระเงินสมทบโดยวิธีหักผ่านบัญชีธนาคารให้แนบสำเนาหน้าสมุดบัญชีเงินฝากออมทรัพย์ ที่มีชื่อและเลขที่บัญชีมาติดต่อได้ที่สำนักงานประกันสังคมกรุงเทพมหานครพื้นที่/จังหวัด/สาขา ทุกแห่งทั่วประเทศ

เลขาธิการสำนักงานประกันสังคม กล่าวต่อไปว่า ปัจจุบันตัวเลขผู้ประกันตนมาตรา 39  ที่อยู่ในระบบประกันสังคมมีจำนวน 1,573,453 คน สำนักงานประกันสังคมขอย้ำให้ผู้ประกันตนปกป้องสิทธิของตนเอง โดยให้ความสำคัญในการตรวจสอบการนำส่งเงินสมทบด้วยตนเองกับสำนักงานประกันสังคม   อย่างสม่ำเสมอ และควรนำส่งเงินสมทบอย่างต่อเนื่อง หากผู้ประกันตนขาดส่งเงินสมทบ 3 เดือนติดต่อกันหรือภายในระยะเวลา 12 เดือน ส่งเงินสมทบมาแล้วไม่ครบ 9 เดือน จะสิ้นสภาพการเป็นผู้ประกันตนทันที

ทั้งนี้ ผู้ประกันตนสามารถสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมที่ สำนักงานประกันสังคมกรุงเทพมหานครพื้นที่ทั้ง12 แห่ง/จังหวัด/สาขา/ ที่ท่านสะดวก หรือโทร.1506 (เจ้าหน้าที่ให้บริการตลอด 24 ชั่วโมง) ดูรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ www.sso.go.th

———————————————————–

ศูนย์สารนิเทศ สำนักงานประกันสังคม กระทรวงแรงงาน