กรมทางหลวงชนบท รายงานสถานการณ์ถนนที่ได้รับผลกระทบจากอุทกภัยในพื้นที่ภาคใต้ จำนวน 7 สายทาง สามารถสัญจรผ่านได้ 6 สายทาง จัดเจ้าหน้าที่ติดตามสถานการณ์อย่างใกล้ชิด

กรมทางหลวงชนบท รายงานสถานการณ์ถนนที่ได้รับผลกระทบจากอุทกภัยในพื้นที่ภาคใต้ จำนวน 7 สายทาง สามารถสัญจรผ่านได้ 6 สายทาง จัดเจ้าหน้าที่ติดตามสถานการณ์อย่างใกล้ชิด เร่งติดตั้งป้ายเตือนเพื่อความปลอดภัยในการสัญจร ตามนโยบายของรัฐมนตรีว่าการกระทรวงคมนาคม

กรมทางหลวงชนบท (ทช.) โดยสำนักบำรุงทาง รายงานถึงสถานการณ์อุทกภัยในขณะนี้ (1 ธ.ค. 64 เวลา 17.00 น.) ว่ามีถนนทางหลวงชนบทที่ประสบอุทกภัย 3 จังหวัด ได้แก่ สุราษฎร์ธานี, นครศรีธรรมราช และชุมพร รวม 7 สายทาง

สามารถสัญจรผ่านได้ 1 สายทาง ไม่สามารถสัญจรผ่านได้ 6 สายทาง แบ่งได้ดังนี้

– น้ำท่วมสูง 5 สายทาง

– ทางขาด/โครงสร้างทางชำรุด/กัดเซาะ 1 สายทาง

1. สายทาง สฎ.2036 แยก ทล. 41 (กม.ที่ 180+575) – บ้านแม่แขก อำเภอพุนพิน จ.สุราษฎร์ธานี น้ำท่วมสูง 50 เซนติเมตร (ช่วง กม.ที่ 3+000 ถึง 11+100)

2. สายทาง ชพ.2010 แยก ทล. 41 (กม.ที่ 16+981) – บ้านคลองชุม อำเภอเมือง, สวี จ.ชุมพร น้ำท่วมสูง 80 เซนติเมตร (ช่วง กม.ที่ 16+700 ถึง 17+500) และน้ำท่วมสูง 50 เซนติเมตร (ช่วง กม.ที่ 22+000 ถึง 23+500)

3. สายทาง ชพ.4011 แยก ทล. 4198 (กม.ที่ 14+350) – บ้านท้องเกร็ง อำเภอทุ่งตะโก, สวี จ.ชุมพร เส้นทางขาด (ช่วง กม.ที่ 5+000 ถึง 5+100 และ ช่วง กม.ที่ 5+400 ถึง 5+450)

4. สายทาง ชพ.2016 แยก ทล. 41 (กม.ที่ 52+600) – บ้านหนองไม้แก่น อำเภอทุ่งตะโก จ.ชุมพร น้ำท่วมสูง 40 เซนติเมตร (ช่วง กม.ที่ 3+500 ถึง 4+600)

5. สายทาง ชพ.2032 แยก ทล. 41 (กม.ที่ 33+650) – บ้านในแหลม อำเภอสวี จ.ชุมพร น้ำท่วมสูง 120 เซนติเมตร (ช่วง กม.ที่ 0+000 ถึง 1+250 และ ช่วง กม.ที่ 2+500 ถึง 6+500)

6. สายทาง ชพ.2063 แยก ทล. 41 (กม.ที่ 44+950) – เทศบาลปากตะโก อำเภอทุ่งตะโก จ.ชุมพร น้ำท่วมสูง 120 เซนติเมตร (ช่วง กม.ที่ 2+500 ถึง 3+000)

สัญจรผ่านได้ 1 สายทาง ได้แก่ สายทาง นศ.4021 แยก ทล. 4151 – บ้านบางคลุ้ง อำเภอเชียรใหญ่, ชะอวด จ.นครศรีธรรมราช น้ำท่วมสูง 8 เซนติเมตร (ช่วง กม.ที่ 10+000 ถึง 10+900) และน้ำท่วมสูง 35 เซนติเมตร (ช่วง กม.ที่ 14+900 ถึง 16+750)

ทช.ได้ดำเนินการติดตั้งป้ายเตือน ป้ายแนะนำเส้นทางเลี่ยงบริเวณสายทางที่ได้รับผลกระทบจากอุทกภัยเรียบร้อยแล้ว เพื่อให้ประชาชนใช้ความระมัดระวังในการสัญจร เตรียมพร้อมฟื้นฟูซ่อมแซมสายทางที่ได้รับผลกระทบหลังระดับน้ำลดอย่างเร่งด่วน ตามนโยบายของนายศักดิ์สยาม ชิดชอบ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงคมนาคม ทั้งนี้ หากเกิดเหตุอุทกภัยบริเวณสายทาง สามารถแจ้งเหตุได้ที่สายด่วนกรมทางหลวงชนบท 1146