ส.ป.ก. ร่วมประชุมคณะอนุกรรมการแก้ปัญหาที่ดินในความรับผิดชอบกระทรวงเกษตรฯ ครั้งที่ ๑/๒๕๖๔

วันที่ ๑ ธันวาคม ๒๕๖๔ นายธนา ชีรวินิจ เลขานุการรัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ได้รับมอบหมายจากรัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ เป็นประธานในการประชุมคณะอนุกรรมการแก้ไขปัญหาที่ดินที่อยู่ในความรับผิดชอบของกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ครั้งที่ ๑/๒๕๖๔ พร้อมด้วย ดร.วิณะโรจน์ ทรัพย์ส่งสุข เลขาธิการสำนักงานการปฏิรูปที่ดินเพื่อเกษตรกรรม (ส.ป.ก.) และ นายสุริยน พัชรครุกานนท์ รองเลขาธิการ ส.ป.ก. ร่วมประชุมในฐานะอนุกรรมการและเลขานุการในการประชุม ซึ่งการประชุมดังกล่าวจัดขึ้นผ่านระบบประชุมทางไกลออนไลน์ Application: Zoom Meeting โดยถ่ายทอดการประชุมหลักจากห้องประชุมไชยยงค์ ชูชาติ ส.ป.ก. ถนนราชดำเนินนอก เขตพระนคร กรุงเทพฯ สู่คณะอนุกรรมการทุกท่านที่เข้าร่วมประชุมจากนอกสถานที่ เพื่อลดการรวมตัวกันจำนวนมากตามมาตรการป้องกันโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา ๒๐๑๙ (COVID-19)

ในการประชุมดังกล่าวคณะอนุกรรมการได้พิจารณาเกี่ยวกับกรณีปัญหาเกี่ยวกับที่ดินต่าง ๆ ที่อยู่ในพื้นที่ความรับผิดชอบของหน่วยงานในสังกัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ประกอบไปด้วย สำนักงานการปฏิรูปที่ดินเพื่อเกษตรกรรม (ส.ป.ก.) จำนวน ๑๓ กรณี กรมส่งเสริมสหกรณ์และกรมตรวจบัญชีสหกรณ์ จำนวน ๒ กรณี และ กรมชลประทาน จำนวน ๖ กรณี ซึ่งคณะกรรมการได้ดำเนินติดตามและเร่งรัดเพื่อแก้ไขปัญหาให้กับพี่น้องเกษตรกร

สำหรับส่วนของ ส.ป.ก. นั้น สามารถดำเนินการแก้ไขปัญหาให้กับพี่น้องเกษตรกรจนเป็นที่ยุติ จำนวน ๓ กรณี ได้แก่ กรณีชุมชนบ้านดอยเทวดา อ.ภูซาง จ.พะเยา ได้ดำเนินจัดที่ดินรองรับให้เกษตรกรที่ได้รับผลกระทบแล้วทั้ง ๑๐ ราย กรณีบ้านวังตะเคียน อ.แม่สอด จ.ตาก ได้แก้ปัญหาให้เกษตรกรที่ได้รับผลกระทบจากโครงการเขตเศรษฐกิจพิเศษรวมไปถึงการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน และกรณีบริเวณพระธาตุขิงแกง จ.พะเยา ได้ดำเนินการจัดที่ดินและแก้ไขปัญหาการทับซ้อนระหว่าง ส.ป.ก. ๔-๐๑ และโฉนดที่ดิน

นอกจากนี้เลขานุการได้แจ้งให้ที่ประชุมได้ทราบถึงความคืบหน้าการแก้ปัญหาของกลุ่มขบวนการประชาชนเพื่อสังคมที่เป็นธรรม (ขปส. : P-move) ซึ่งมีการบันทึกความเข้าใจร่วมกันในการดำเนินการแก้ไขปัญหาที่ดินที่อยู่ในความรับผิดชอบของคณะอนุกรรมการแก้ไขปัญหาที่ดินที่อยู่ในความรับผิดชอบของกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ระหว่างผู้แทนกระทรวงเกษตรและสหกรณ์กับ ผู้แทน ขปส. เมื่อวันที่ ๑ มีนาคม ๒๕๖๔ ที่ผ่านมา