ปปง. เปิดรับคำร้องขอคุ้มครองสิทธิของผู้เสียหายในรายคดี สหกรณ์ออมทรัพย์ตำรวจภูธรจังหวัดเลย 15 ก.พ. – 17 มี.ค. 2562

วันที่ 18 กุมภาพันธ์ 2562 พลตำรวจเอก รุ่งโรจน์  แสงคร้าม รองผู้บัญชาการตำรวจแห่งชาติ รักษาราชการแทนเลขาธิการคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน กล่าวว่า ตามที่คณะกรรมการธุรกรรมได้มีมติในการประชุม ครั้งที่ 2/2562 เมื่อวันที่ 12 กุมภาพันธ์ 2562 ให้ยึดและอายัดทรัพย์สินที่เกี่ยวกับ   การกระทำความผิด ราย นางสาวธิญาดา  วิภาวรกานต์ กับพวก (สหกรณ์ออมทรัพย์ตำรวจภูธรจังหวัดเลย) จำนวน   6 รายการ พร้อมดอกผล มีกำหนดไม่เกิน 90 วัน นั้น

สำนักงาน ปปง. ได้เปิดรับคำร้องขอคุ้มครองสิทธิของผู้เสียหายในรายคดีดังกล่าว โดยผู้ที่ประสงค์จะยื่นคำร้องขอคุ้มครองสิทธิของผู้เสียหาย สามารถยื่นคำร้องฯ พร้อมแนบหลักฐานแสดงรายละเอียดแห่งความเสียหาย จำนวน 1 ชุดดังนี้

  1. สำเนาบัตรประชาชน พร้อมรับรองสำเนาถูกต้อง
  2. สำเนาหลักฐานแสดงรหัสสมาชิก หรือหลักฐานแสดงการเป็นสมาชิกกับสหกรณ์ออมทรัพย์ตำรวจภูธรจังหวัดเลย พร้อมรับรองสำเนาถูกต้อง
  3. สำเนาหลักฐานแสดงการรับ – จ่ายเงิน (Statement แสดงรายการลงทุน) พร้อมรับรองสำเนาถูกต้อง
  4. กรณีมอบอำนาจให้บุคคลอื่นยื่นแบบคำร้องแทน ให้แนบหนังสือมอบอำนาจพร้อมติดอากรแสตมป์
  5. สำเนาหลักฐานแสดงการแจ้งความร้องทุกข์ หรือดำเนินคดีทางศาล (ถ้ามี) พร้อมรับรองสำเนาถูกต้อง
  6. สำเนาหลักฐานอื่นๆ (ถ้ามี)

กำหนดยื่นคำร้องฯ ระหว่างวันที่ 15 กุมภาพันธ์ – 17 มีนาคม 2562 ในวันและเวลาราชการ (ระหว่างเวลา 08.30 – 16.30 น.) ณ บริเวณโถงหน้าห้องประชุม 101 ชั้น 1 สำนักงาน ปปง. ทั้งนี้ หากต้องการสอบถามข้อมูลเพิ่มเติม สามารถโทรสอบถามได้ที่ สายด่วน ปปง. 1710

 

*****************************