พจ.สกลนคร : ลงพื้นที่ให้กำลังใจผู้เข้าอบรมแกนนำขับเคลื่อนหมู่บ้านเศรษฐกิจพอเพียง

วันอังคาร ที่ 30 พฤศจิกายน 2564 นายสมาน พั่วโพธิ์ พัฒนาการจังหวัดสกลนคร ลงพื้นที่ให้กำลังใจผู้เข้าอบรมแกนนำขับเคลื่อนหมู่บ้านเศรษฐกิจพอเพียง ตามโครงการพัฒนาหมู่บ้านเศรษฐกิจพอเพียง กิจกรรมที่ 1 สร้างและพัฒนากลไกขับเคลื่อนในระดับพื้นที่ กิจกรรมที่ 1.1 อบรมแกนนำขับเคลื่อนหมู่บ้านเศรษฐกิจพอเพียง ดังนี้

เวลา 13.00 น. ลงพื้นที่ให้กำลังใจผู้เข้าอบรมแกนนำขับเคลื่อนหมู่บ้านเศรษฐกิจพอเพียง ณ ศูนย์เรียนรู้ “โคก หิน แห่ โมเดล” ตำบลเจริญศิลป์ อำเภอเจริญศิลป์ จังหวัดสกลนคร

เวลา 15.00 น. ลงพื้นที่ให้กำลังใจผู้เข้าอบรมแกนนำขับเคลื่อนหมู่บ้านเศรษฐกิจพอเพียง ณ ศูนย์ผู้นำจิตอาสาบ้านบึงโนใน ตำบลโคกสี อำเภอสว่างแดนดิน จังหวัดสกลนคร

จังหวัดสกลนคร ดำเนินงานโครงการพัฒนาหมู่บ้านเศรษฐกิจพอเพียง กิจกรรมที่ 1 สร้างและพัฒนากลไกขับเคลื่อนในระดับพื้นที่ กิจกรรมที่ 1.1 อบรมแกนนำขับเคลื่อนหมู่บ้านเศรษฐกิจพอเพียง ทั้งสิ้น จำนวน 19 จุด รวมผู้เข้าอบรม จำนวน 380 คน ดำเนินการระหว่างวันที่ 29 พฤศจิกายน – 2 ธันวาคม 2564 ฝึกอบรมและให้ความรู้โดยวิทยากรจากศูนย์ศึกษาและพัฒนาชุมชนชลบุรี และครูพาทำในพื้นที่ในการฝึกปฏิบัติ กิจกรรมตลอดการฝึกอบรม ประกอบด้วย
1) หลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงและทฤษฎีใหม่ ประกอบด้วย ส.ค.ส.2547 วิกฤตระเบิดสี่ลูก และปรัชญา 3 ระบบ (ทุนนิยม สังคมนิยม พอเพียง)
2) หลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงและทฤษฎีใหม่ ประกอบด้วย ทฤษฎีใหม่ประยุกต์สู่ “โคก หนอง นา” วิธีปฏิบัติอย่างเป็นขั้นเป็นตอน และวิธีทำงานแบบคนจน
3) ถอดรหัส “พระมหาชนก”
4) ถอดบทเรียนผ่านสื่อ “แผ่นดินวิกฤติ”
5) ทฤษฎีบันได 9 ขั้น สู่ความพอเพียง
6) หลักกสิกรรมธรรมชาติ ประกอบด้วย นิยาม 5 ชีวิตในดิน ดินมีชีวิต เลี้ยงดินให้ดินเลี้ยงพืช/ห่มดิน ป่า 3 อย่าง ประโยชน์ 4 อย่าง/การปลูกไม้ 5 ระดับ และ 10 ขั้นตอนการตรวจแปลง
7) ถอดบบทเรียนผ่านสื่อ “ภูมิปัญญาไทยกับการพึ่งตนเอง”
8) หลักการออกและการออกแบบ “โคก หนอง นา” เบื้องต้น ประกอบด้วย การออกแบบตามหลักภูมิสังคม ดิน น้ำ ลม ไฟ พืช คน และการสำรวจพื้นที่ก่อนการออกแบบ
9) Work shop การออกแบบพื้นที่ ประกอบด้วย ขั้นตอนการออกแบบ “โคก หนอง นา” ด้วยตนเอง และหัวใจ คือ การอยู่ร่วมกับธรรมชาติ โดยไม่ฝืนธรรมชาติ
10) ถอดบทเรียนการออกแบบพื้นที่
11) เรียนรู้ 9 ฐานการเรียนรู้ สู่เศรษฐกิจพอเพียง ประกอบด้วย การฝึกปฏิบัติคนรักษ์แม่ธรณี คนรักษ์น้ำ คนรักษ์ดิน คนรักษ์แม่โพสพ คนมีไฟ คนมีน้ำยา คนเอาถ่าน คันนาทองคำ ปุ๋ยหมัก/ปุ๋ยชีวภาพ
12) กิจกรรมเอามื้อสามัคคี ประกอบด้วย การลงแปลงตามหลักกสิกรรมธรรามชาติ (10 ขั้นตอน) การตรวจแปลง และการสรุปบทเรียน “เอามื้อสามัคคี”
13) พิธีมอบใบประกาศแก่ผู้ผ่านการฝึกอบรม

การฝึกอบรมในครั้งนี้ดำเนินการตามมาตรการป้องกันการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (Covid-19) อย่างเคร่งครัด ทั้งนี้ได้คำนึงถึงความสะอาด ปลอดภัย และเอื้ออำนวยต่อกระบวนการเรียนรู้แก่ผู้เข้ารับการฝึกอบรมเป็นสำคัญ

#ผู้นำจิตอาสาพัฒนาชุมชน
#ผู้นำการเปลี่ยนแปลง
#โคกหนองนา
#โคกหนองนาโมเดล
#โคกหนองนาพัฒนาชุมชน
#Khoknongna
#กรมการพัฒนาชุมชน
#CDD
#SEPtoSDGs
#SDGforAll@Kmitl
#WorldSoilDay
#UNFAO
#GlobalSoilPartnership
Change for good
สกลนคร เมืองสามธรรม ธรรมะ ธรรมชาติ วัฒนธรรม
อยู่สกล รักสกล ทำเพื่อสกลนคร
ทีมประชาสัมพันธ์ กลุ่มงานสารสนเทศฯ สพจ.สกลนคร…รายงาน

พจ.สกลนคร : ลงพื้นที่ให้กำลังใจผู้เข้าอบรมแกนนำขับเคลื่อนหมู่บ้านเศรษฐกิจพอเพียง